Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 czerwca 2014 r. – BN przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-24/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o stwierdzenie nieważności – Urzędnik w grupie zaszeregowania AD 14 zajmujący stanowisko kierownika wydziału – Twierdzenie o stosowaniu przez dyrektora generalnego mobbingu – Mobilność – Odmowa przyjęcia mianowania na stanowisko doradcy w innej dyrekcji generalnej z utratą wynagrodzenia kierownika wydziału – Decyzja o tymczasowym przeniesieniu z urzędu na stanowisko doradcy – Interes służby – Zasada zgodności między grupą zaszeregowania a stanowiskiem – Skarga o odszkodowanie – Szkoda wynikająca z zachowania niemającego charakteru decyzyjnego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BN (przedstawiciele: początkowo S. Rodrigues, A. Tymen i A. Blot, avocats, następnie S. Rodrigues i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo O. Caisou-Rousseau i J. F. de Wachter, następnie O. Caisou-Rousseau i V. Montebello-Demogeot)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji przyjętej przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o przeniesieniu strony skarżącej w ramach jednej dyrekcji generalnej Parlamentu ze stanowiska kierownika wydziału na stanowisko doradcy dyrektora jednej z dyrekcji oraz żądanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku mobbinguSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Parlament Europejski pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez BN.