Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgerichts Laufen (Германия), постъпило на 30 април 2014 г. — Наказателно производство срещу Gavril Covaci

(Дело C-216/14)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Laufen

Страни в главното производство

Gavril Covaci

Друга страна: Staatsanwaltschaft Traunstein

Преюдициални въпроси

Следва ли член 1, параграф 2, член 2, параграфи 1 и 8 от Директива 2010/64/EС1 да се тълкуват в смисъл, че не допускат съдебно разпореждане, с което в съответствие с член 184 от германския Закон за устройство на съдилищата като условие за валидност от обвиняемите или подсъдими лица се изисква да подават жалби само на езика, на който се води съдебното производство, в случая на немски ?

Следва ли член 2, член 3, параграф 1, буква в), член 6, параграфи 1 и 3 от Директива 2012/13/ЕС2 да се тълкуват в смисъл, че не допускат разпореждане за посочване на съдебен адресат от обвиняемо или подсъдимо лице, когато срокът за обжалване започва да тече още с връчването на съдебния адресат и в крайна сметка е без значение дали обвиняемото или подсъдимото лице изобщо е узнало за обвинението ?

____________

1 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, стр. 1).

2 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, стр. 1).