Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Laufen (Německo) dne 30. dubna 2014 – trestní řízení proti Gavrilu Covacimu

(Věc C-216/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgerichts Laufen

Účastníci původního řízení

Gavril Covaci

Další účastník řízení: Staatsanwaltschaft Traunstein

Předběžné otázky

Mají být čl. 1 odst. 2 a článek 2 odst. 1 a 8 směrnice 2010/64/EU1 vykládány v tom smyslu, že brání soudnímu příkazu, který na základě § 184 Gerichtsverfassungsgesetz od obviněných požaduje, aby opravné prostředky účinně podávali pouze v jazyce soudního řízení, zde v německém jazyce?

Mají být článek 2, čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 6 odst. 1 a 3 směrnice 2012/13/EU2 vykládány v tom smyslu, že brání příkazu, aby si obviněný ustanovil zmocněnce pro doručování, pokud lhůta k podání opravného prostředku počíná běžet již od okamžiku doručení zmocněnci pro doručování a není přitom rozhodné, zda se obviněný vůbec dozví o svém obvinění?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, s. 1).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, s. 1).