Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Laufen (Tyskland) den 30. april 2014 – straffesag mod Gavril Covaci

(Sag C-216/14)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Laufen

Tiltalt i straffesagen

Gavril Covaci

Procesdeltager: Staatsanwaltschaft Traunstein

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 1 og 8, i direktiv 2010/64/EU 1 fortolkes således, at de er til hinder for en retlig anordning, hvorefter en tiltalt person i henhold til § 184 i Gerichtsverfassungsgesetz kun kan indgive en gyldig appel på domstolssproget, der i dette tilfælde er tysk?

Skal artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 6, stk. 1 og 3, i direktiv 2012/13/EU 2 fortolkes således, at bestemmelserne er til hinder for at anordne, at en tiltalt person skal udpege en forkyndelsesbefuldmægtiget, såfremt fristen til at indgive appel allerede begynder at løbe fra forkyndelsen for den forkyndelsesbefuldmægtigede, og det i sidste ende ikke har nogen betydning, om den tiltalte person overhovedet får kendskab til tiltalen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20.10.2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager (EUT L 280, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22.5.2012 om ret til information under straffesager (EUT L 142, s. 1).