Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Laufen (Saksa) on esittänyt 30.4.2014 – Rikosoikeudenkäynti Gavril Covacia vastaan

(Asia C-216/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Laufen

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Gavril Covaci

Muu osapuoli: Staatsanwaltschaft Traunstein

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2010/64/EU1 1 artiklan 2 kohtaa ja 2 artiklan 1 ja 8 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle tuomioistuinmääräykselle, jossa oikeuslaitosta koskevan lain 184 §:ää soveltaen määrätään, että syytetyt voivat käyttää oikeussuojakeinoja tehokkaasti vain tuomioistuimen kielellä, tässä saksaksi

Onko direktiivin 2012/13/EU2 2 artiklaa, 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 6 artiklan 1 ja 3 kohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä määräykselle siitä, että syytetty henkilö nimittää tiedoksiantoja vastaanottamaan valtuutetun henkilön, kun oikeussuojakeinolle säädetty määräaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun tiedoksiantoja vastaanottamaan valtuutetuille henkilöille tehdään tiedoksianto, ja kun on lopulta merkityksetöntä, saako syytetty henkilö ylipäätään tietoa rikossyytteestä?

____________

1 Oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20.10.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU (EUVL L 280, s. 1).

2 Tiedonsaantioikeudesta rikosasioissa 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU (EUVL L 142, s. 1).