Language of document :

2014 m. balandžio 30 d. Amtsgericht Laufen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Gavril Covaci

(Byla C-216/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Laufen

Pagrindinės bylos šalys

Gavril Covaci

Kita šalis: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2010/64/ES1 1 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnio 1 ir 8 dalys aiškintinos taip, kad joms prieštarauja teismo nurodymas, pagal kurį taikant Vokietijos teismų santvarkos įstatymo (Gerichtsverfassungsgesetz) 184 straipsnį reikalaujama, kad kaltinamieji skundus veiksmingai pateiktų tik teismo proceso kalba, šiuo atveju – vokiečių kalba?

2.    Ar Direktyvos 2012/13/ES2 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalies c punktas ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalys aiškintini taip, kad jiems prieštarauja nurodymas kaltinamajam paskirti asmenį, įgaliotą priimti įteikiamus dokumentus, jeigu apskundimo termino eiga prasideda jau nuo dokumentų įteikimo įgaliotam juos priimti asmeniui ir galiausiai neturi reikšmės, ar kaltinamasis apskritai sužino apie kaltinimą?

____________

1 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, p. 1).

2 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, p. 1).