Language of document :

Amtsgericht Laufen (Vācija) 2014. gada 30. aprīļa lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Gavril Covaci

(lieta C-216/14)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Laufen

Lietas dalībnieki pamatlietā

Gavril Covaci

Otra lietas dalībniece: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prejudiciālie jautājumi:

Vai Direktīvas 2010/64/ES 1 1. panta 2. punkts, 2. panta 1. un 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tiesas rīkojums, kurā, piemērojot Vācijas Gerichtsverfassungsgesetz [Likums par tiesu varu] 184. pantu, apsūdzētajām personām tiek prasīts pārsūdzību, lai tā būtu pieņemama tikai tiesas darba valodā, šajā gadījumā – vācu?

Vai Direktīvas 2012/13/ES 2 2. pantam, 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 6. panta 1. un 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā rīkojums, kurā apsūdzētajai personai uzdots nosaukt dokumentus saņemt pilnvaroto personu, ja pārsūdzības iesniegšanas termiņš jau sākas līdz ar dokumentu izsniegšanu tos saņemt pilnvarotajai personai un tam, vai apsūdzētā persona vispār uzzina par izvirzīto apsūdzību, galu galā nav nozīmes?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā, OV L 280, 1. lpp.

2     Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā, OV L 142, 1. lpp.