Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Laufen (Nemecko) 30. apríla 2014 – trestné konanie proti: Gavril Covaci

(vec C-216/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Laufen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Gavril Covaci

Ďalší účastník konania: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 1 ods. 2, článok 2 ods. 1 a ods. 8 smernice 2010/64/EÚ1 vykladať v tom zmysle, že bránia súdnemu príkazu, ktorým sa na základe § 184 nemeckého Gerichtsverfassungsgesetz od obvinených osôb vyžaduje, aby opravné prostriedky účinne podávali len v súdnom jazyku, v tomto prípade v nemčine?

Majú sa článok 2, článok 3 ods. 1 písm. c), článok 6 ods. 1 a článok 3 smernice 2012/13/EÚ2 vykladať v tom zmysle, že bránia príkazu, aby obvinená osoba vymenovala splnomocnenca na doručovanie písomností, keď lehota na podávanie opravných prostriedkov začne plynúť už pri doručení splnomocnencovi na doručovanie písomností a v konečnom dôsledku je nepodstatné, či sa obvinená osoba o obvinení vôbec dozvie?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, s. 1).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, s. 1).