Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgerichts Laufen (Tyskland) den 30 april 2014 – brottmål mot Gavril Covaci

(Mål C-216/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Laufen

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Gavril Covaci

Övrig part: Staatsanwaltschaft Traunstein

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 1.2, 2.1 och 2.8 i direktiv 2010/64/EU(1 ) tolkas så, att de utgör hinder för ett domstolsbeslut enligt vilket, med stöd av 184 § i tyska lagen om domstolsorganisation (Gerichtsverfassungsgesetz), en tilltalad med giltig verkan endast kan överklaga på domstolens språk, i detta fall tyska?

Ska artiklarna 2, 3.1 c, 6.1 och 6.3 i direktiv 2012/13/EU(2 ) tolkas så, att de utgör hinder för att en tilltalad föreläggs att utse ett delgivningsombud för att ta emot delgivningar när fristen för att överklaga börjar löpa redan vid den tidpunkt som delgivningsombudet delges, och det saknar betydelse huruvida den tilltalade överhuvudtaget erhåller kännedom om anklagelserna?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, s. 1)

(2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, s. 1)