Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 26 май 2014 г. — Air France – KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Дело C-250/14)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Air France – KLM

Ответник: Ministère des finances et des comptes publics

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на член 2, параграф 1 и на член 10, параграф 2 от Директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година1 да се тълкуват в смисъл, че издаването на билет може да бъде приравнено на действително предоставяне на услуга за превоз и че задържаните от въздушния превозвач суми, когато притежателят на самолетния билет не го е използвал и същият е станал невалиден, подлежат на облагане с данък върху добавената стойност?

При тази хипотеза трябва ли събраният при заплащане на цената данък да бъде внесен в хазната, дори ако пътуването може да не се състои по причина на потребителя?

____________

1     Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).