Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 26. května 2014 – Air France - KLM v. Ministère des finances et des comptes publics

(Věc C-250/14)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Air France - KLM

Žalované: Ministère des finances et des comptes publics

Předběžné otázky

Je třeba ustanovení čl. 2 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 ze dne 17. května 19771 vykládat v tom smyslu, že vystavení letenky lez pokládat za uskutečnění služby přepravy a že částky, které si letecká společnost ponechá, jestliže letenku její majitel nevyužil a letenka propadla, podléhají dani z přidané hodnoty?

Musí být v případě kladné odpovědi na první otázku vybraná daň odvedena do státního rozpočtu již v okamžiku uhrazení ceny, i když je možné, že se cesta neuskuteční z důvodů ležících na straně zákazníka?

____________

1 Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23).