Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d'État (Ranska) on esittänyt 26.5.2014 – Air France – KLM v. Ministère des finances et des comptes publics

(Asia C-250/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d'État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Air France – KLM

Vastaaja: Ministère des finances et des comptes publics

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 17.5.1977 annetun neuvoston direktiivin 77/388/ETY1 2 artiklan 1 alakohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että matkalipun luovutus voidaan samaistaa kuljetuspalvelun todelliseen suorittamiseen ja että lentoyhtiön itsellään pitämät summat ovat arvonlisäveron alaisia tilanteessa, jossa lentolipun haltija ei ole käyttänyt lippuaan ja lippu on näin ollen vanhentunut?

Onko kannettu vero tässä tapauksessa maksettava valtiolle hinnan maksamisen jälkeen eli siitä huolimatta, että matka saattaa jäädä toteutumatta asiakkaasta johtuvista syistä?

____________

1 Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste, 17.5.1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1).