Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 26. maijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Air France–KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(lieta C-250/14)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Air France–KLM

Atbildētāja: Ministère des finances et des comptes publics

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/388/EKK 1 2. panta 1. punkta un 10. panta 2. punkta tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka biļetes izsniegšana ir jāpielīdzina faktiskai pārvadājuma pakalpojuma izpildīšanai un ka summas, ko aviokompānija patur, ja lidmašīnas biļetes īpašnieks nav izmantojis savu biļeti un tās derīguma termiņš ir beidzies, ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli?

Vai šajā gadījumā iekasētais nodoklis ir jāsamaksā Valsts kasei sākot no samaksas iekasēšanas brīža, pat ja ir iespējams, ka brauciens varētu nenotikt no klienta atkarīgu apstākļu dēļ?

____________

1      Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.)