Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 26 maj 2014 – Air France - KLM mot Ministère des finances et des comptes publics

(Mål C-250/14)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Air France - KLM

Motpart: Ministère des finances et des comptes publics

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 2.1 och 10.2 i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 19771 tolkas så, att utfärdandet av en biljett kan jämställas med det faktiska tillhandahållandet av en transporttjänst, och att de belopp som behållits av ett flygbolag då innehavaren av flygbiljetten inte har nyttjat sin biljett, som inte längre är giltig, är mervärdesskattepliktiga?

Ska den skatt som tagits ut i så fall betalas till staten när betalningen erhålls, även om resan eventuellt inte äger rum på grund av omständigheter hänförliga till kunden?

____________

1     Rådets sjätte direktiv 77/388 av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1)