Language of document :

Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Trabalho da Covilhã - Portugalsko) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA a další v. Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

(Věc C-683/13)1

„Rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Zpracování osobních údajů – Směrnice 95/46/ES – Článek 2 – Pojem ‚osobní údaje‘ – Články 6 a 7 – Zásady pro kvalitu údajů a pro oprávněné zpracování údajů – Článek 17 – Bezpečnost zpracování – Pracovní doba pracovníků – Evidence pracovní doby – Přístup vnitrostátního orgánu příslušného pro dohled nad pracovními podmínkami – Povinnost zaměstnavatele zpřístupnit evidenci pracovní doby tak, aby bylo možné do ní bezprostředně nahlédnout“

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Účastníci původního řízení

Žalobci: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Žalovaný: Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

Výrok

Článek 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán tak, že na takovou evidenci pracovní doby, jako je evidence dotčená ve věci v původním řízení, která obsahuje informace o tom, v kolik hodin jednotliví pracovníci začínají a končí svou pracovní dobu, včetně informací o přestávkách v práci a o dobách, které se do pracovní doby nezapočítávají, se vztahuje pojem „osobní údaje“ ve smyslu tohoto ustanovení.Článek 6 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 7 písm. c) a e) směrnice 95/46 musí být vykládány tak, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, která zaměstnavateli ukládá povinnost zpřístupnit vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro dohled nad pracovními podmínkami evidenci pracovní doby tak, aby bylo možné do ní bezprostředně nahlédnout, je-li tato povinnost nezbytná pro vykonávání úkolů tohoto orgánu v oblasti dohledu nad prováděním právní úpravy v oblasti pracovních podmínek a zejména pracovní doby.Předkládající soud musí přezkoumat, zda povinnost zaměstnavatele zpřístupnit vnitrostátnímu orgánu příslušnému pro dohled nad pracovními podmínkami evidenci pracovní doby tak, aby bylo možné do ní bezprostředně nahlédnout, lze považovat za nezbytnou pro vykonávání jeho úkolů v oblasti dohledu, neboť přispívá k účinnějšímu provádění právní úpravy v oblasti pracovních podmínek a zejména pracovní doby, a pokud ano, zda sankce ukládané za účelem zajištění skutečného uplatň

ování požadavků stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby jsou v souladu se zásadou proporcionality.