Language of document :

Преюдициално запитване от Audiencia Nacional (Испания), постъпило на 2 юни 2014 г. — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. и Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Дело C-266/14)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Audiencia Nacional — Sala de lo Social

Страни в главното производство

Ищец: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)

Ответници: Tyco Integrated Security S.L. и Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Преюдициалeн въпрос

Трябва ли член 2 от Директива 2003/88/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че времето, прекарано в придвижване, в началото и в края на работния ден, от работник, който няма фиксирано работно място, а трябва всеки ден да се придвижва от мястото, където живее, до обект на даден клиент на предприятието, който всеки ден е различен, както и да се връща от обект на друг клиент, който също е различен (въз основа на предоставен му от предприятието предния ден маршрут или пътен лист), които обекти са разположени винаги в границите на дадена по-малко или повече обширна географска зона, при фактическата обстановка по главното производство, описана при основанията за отправяне на преюдициалното запитване, представлява „работно време“ по смисъла на определението на това понятие, дадено в посочената разпоредба от директивата, или напротив, същото следва да се счита за „почивка“?

____________

1     Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3)