Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 2. júna 2014 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. a Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(vec C-266/14)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Žalované: Tyco Integrated Security S.L. a Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 smernice 2003/88/ES1 vykladať v tom zmysle, že čas strávený pri presune pracovníka, ktorý nemá pridelené pevné pracovisko, ale musí sa každý deň presúvať z miesta svojho bydliska do zariadenia klienta podniku, ktoré je každý deň iné, a vrátiť sa do miesta svojho bydliska zo zariadenia iného klienta, ktoré je takisto iné (podľa trasy alebo zoznamu, ktorý mu v predchádzajúci deň určí podnik), a ktoré sa vždy nachádzajú vo viac alebo menej rozľahlejšej geografickej oblasti, na začiatku a na konci pracovnej doby za podmienok sporu vo veci samej špecifikovaných v odôvodnení tejto otázky predstavuje „pracovný čas“ podľa definície tohto pojmu v spomenutom článku smernice, alebo sa má naopak považovať za „čas odpočinku“?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. ES L 299, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).