Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

12 декември 2013 година

Дело F‑22/12

Mark Hall

срещу

Европейска комисия

и

Европейски полицейски колеж (CEPOL)

„Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Надбавка за образование — Деца на съпругата на жалбоподателя, които не живеят в жилището на двамата съпрузи — Условия за предоставяне“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ съгласно член 106а от него, с която г‑н Hall иска отмяна на мълчаливия отказ от 25 март 2011 г. и на изричното решение от 11 юли 2011 г. на Европейската комисия, с които се отхвърля искането му за предоставяне на надбавка за дете на издръжка и на надбавка за образование за трите деца на неговата съпруга за периода, в който последните все още живеят във Филипините, както и обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, причинени от неизплащането на посочените надбавки

Решение:      Отхвърля като недопустима жалбата в частта, насочена срещу Европейския полицейски колеж. Отменя мълчаливия отказ от 25 март 2011 г., както и изричното решение от 11 юли 2011 г. на Европейската комисия, с които се отхвърля искането за предоставяне на надбавка за дете на издръжка и на надбавка за образование за трите деца на съпругата на г‑н Hall за периода, през който те все още живеят във Филипините. Отхвърля жалбата срещу Европейската комисия в останалата ѝ част. Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски, направени от г‑н Hall. Осъжда г‑н Hall да понесе направените от Европейския полицейски колеж съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Условия за предоставяне — Действителна издръжка — Обвързана компетентност на администрацията

(член 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица)

Параграфи 3 и 5 от член 2 на приложение VII към Правилника уреждат случаите, в които за детето на длъжностно лице неизменно се полага надбавка за дете на издръжка, тъй като съгласно посочените разпоредби е налице презумпция за действителна издръжка от страна на длъжностното лице поради положението на непълнолетен, учащ, болен или инвалид на детето, визирано в тези разпоредби. От това обаче не следва, че институцията е освободена от задължението да провери, че е удовлетворено условието за действителна издръжка на детето от длъжностното лице, установено с член 2, параграф 2 от Приложение VII към Правилника. Само ако това условие е изпълнено може да се приеме, че органът по назначаване действа при условията на обвързана компетентност в трите случая по член 2, параграф 3, букви а) и б) и параграф 5 от това приложение. Всъщност не може да се приеме, че непълнолетно дете е на издръжка на съответното длъжностно лице, нито че за него се полага надбавка за дете на издръжка, когато друго, публично или частно, лице поема изцяло действителната му издръжка.

(вж. точки 39—41)

Позоваване на:

Съд — 28 ноември 1991 г., Schwedler/Парламент, C‑132/90 P, точки 19—24; 7 май 1992 г., Съвет/Brems, C‑70/91 P, точка 5

Първоинстанционен съд — 11 юли 2000 г., Skrzypek/Комисия, T‑134/99, точка 66