Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑22/12

Mark Hall

vastaan

Euroopan komissio

ja

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Henkilöstö – Palkkaus – Perhelisät – Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä – Koulutuslisä – Kantajan puolison lapset, jotka eivät asu parin kotipaikassa – Myöntämisedellytykset

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Mark Hall vaatii kumoamaan Euroopan komission 25.3.2011 tekemän implisiittisen päätöksen ja 11.7.2011 tekemän nimenomaisen päätöksen hylätä hänen hakemuksensa huollettavana olevaa lasta koskevan lisän ja koulutuslisän myöntämisestä hänen puolisonsa kolmelle lapselle siltä ajalta, jolloin nämä asuivat vielä Filippiineillä, sekä korvausta näiden lisien maksamatta jättämisestä aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta siltä osin kuin se on nostettu Euroopan poliisiakatemiaa vastaan. Euroopan komission 25.3.2011 tekemä implisiittinen päätös ja 11.7.2011 tekemä nimenomainen päätös hylätä hakemus huollettavana olevaa lasta koskevan lisän ja koulutuslisän myöntämisestä Mark Hallin puolison kolmelle lapselle siltä ajalta, jolloin nämä asuivat vielä Filippiineillä, kumotaan. Euroopan komissiota vastaan nostettu kanne hylätään muilta osin. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Mark Hallin oikeudenkäyntikulut. Mark Hall velvoitetaan korvaamaan Euroopan poliisiakatemian oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Palkkaus – Perhelisät – Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä – Myöntämisedellytykset – Tosiasiallinen huolto – Hallintoelimen sidottu harkintavalta

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 2 artikla)

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 3 ja 5 kohta koskevat tapauksia, joissa virkamiehen lapsi antaa välttämättä oikeuden huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään, koska näissä säännöksissä oletetaan, että niissä tarkoitettu lapsi on tosiasiallisesti virkamiehen huollettavana pelkästään sillä perusteella, että tämä on alaikäinen, opiskelija, sairas tai vammainen. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että toimielin vapautuisi velvollisuudesta tarkistaa, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohdassa asetettu edellytys siitä, että virkamies tosiasiallisesti huolehtii lapsesta, täyttyy. Ainoastaan tämän edellytyksen täyttyessä voidaan katsoa, että nimittävän viranomaisen harkintavalta on sidottu kyseisen liitteen 2 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitetuissa kolmessa tapauksessa. Alaikäisen lapsen ei voida katsoa olevan kyseisen virkamiehen huollettavana tai antavan oikeutta huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään, kun joku muu henkilö, oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, vastaa täysin hänen tosiasiallisesta huollostaan.

(ks. 39–41 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑132/90 P, Schwedler v. parlamentti, 28.11.1991, 19–24 kohta ja asia C‑70/91 P, neuvosto v. Brems, 7.5.1992, 5 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑134/99, Skrzypek v. komissio, 11.7.2000, 66 kohta