Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 12. decembrī

Lieta F‑22/12

Mark Hall

pret

Eiropas Komisiju

un

Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL)

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts – Pabalsts izglītībai – Prasītāja laulātās bērni, kuri nedzīvo kopā ar viņiem –Piešķiršanas nosacījumi

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru M. Hall lūdz atcelt Eiropas Komisijas 2011. gada 25. marta netiešo lēmumu un 2011. gada 11. jūlija tiešo lēmumu, ar kuriem noraidīts viņa lūgums piešķirt viņam apgādājamā bērna pabalstu un pabalstu izglītībai par viņa laulātās trim bērniem par laikposmu, kurā šie bērni vēl dzīvoja Filipīnās, un atlīdzināt mantisko un morālo kaitējumu, kas radies minēto pabalstu neizmaksāšanas dēļ

Nolēmums      Prasību, ciktāl tā ir vērsta pret Eiropas Policijas akadēmiju, noraidīt kā nepieņemamu. Eiropas Komisijas 2011. gada 25. marta netiešo lēmumu, kā arī 2011. gada 11. jūlija tiešo lēmumu, ar kuriem noraidīts lūgums piešķirt apgādājamā bērna pabalstu un pabalstu izglītībai par M. Hall laulātās trim bērniem par laikposmu, kurā šie bērni vēl dzīvoja Filipīnās, atcelt. Prasību, kas vērsta pret Eiropas Komisiju, pārējā daļā noraidīt. Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina M. Hall radušos tiesāšanās izdevumus. M. Hall atlīdzina Eiropas Policijas akadēmijai radušos tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Apgādājamā bērna pabalsts –Piešķiršanas nosacījumi – Faktiska uzturēšana – Administrācijas saistošā kompetence

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. pants)

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 3.–5. punkts attiecas uz gadījumiem, kad ierēdņa bērns noteikti rada tiesības uz apgādājamā bērna pabalstu, jo šajās tiesību normās ir prezumēts, ka tajās minētais bērns tādēļ vien, ka ir nepilngadīgs, students, slims vai darba nespējīgs, faktiski ir ierēdņa apgādībā. No tā tomēr neizriet, ka iestāde būtu atbrīvota no pienākuma pārbaudīt, ka ir izpildīts Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 2. punktā izvirzītais nosacījums, ka ierēdnis faktiski uztur bērnu. Tikai tad, ja šis nosacījums ir izpildīts, var uzskatīt, ka iecēlējinstitūcijas kompetence ir saistoša trijos gadījumos, kas paredzēti minētā pielikuma 2. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā un 2. panta 5. punktā. Nevar uzskatīt, ka nepilngadīgs bērns ir attiecīgā ierēdņa apgādībā, tāpat tiesības uz apgādājamā bērna pabalstu nevar rasties, ja cita publisko tiesību persona vai privātpersona pilnībā nodrošina bērna faktisko uzturēšanu.

(skat. 39.–41. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1991. gada 28. novembris, C‑132/90 P Schwedler/Parlaments, 19.–24. punkts; 1992. gada 7. maijs, C‑70/91 P Padome/Brems, 5. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 11. jūlijs, T‑134/99 Skrzypek/Komisija, 66. punkts.