Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 12. decembra 2013

Zadeva F‑22/12

Mark Hall

proti

Evropski komisiji

in

Evropski policijski akademiji (CEPOL)

„Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Družinski dodatek – Otroški dodatek – Dodatek za šolanje – Otroci žene tožeče stranke, ki ne prebivajo na naslovu stalnega prebivališča para – Pogoji za dodelitev“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero M. Hall predlaga razglasitev ničnosti implicitne odločbe z dne 25. marca 2011 in izrecne odločbe z dne 11. julija 2011 Evropske komisije o zavrnitvi njegovega predloga za dodelitev otroškega dodatka in dodatka za šolanje za tri otroke svoje žene za obdobje, ko so ti še prebivali na Filipinih, in o povrnitvi premoženjske in nepremoženjske škode, nastale zaradi neizplačila navedenih dodatkov.

Odločitev:      Tožba se v delu, v katerem je vložena zoper Evropsko policijsko akademijo, zavrže kot nedopustna. Implicitna odločba Komisije z dne 25. marca 2011 in izrecna odločba Komisije z dne 11. julija 2011 o zavrnitvi predloga za dodelitev otroškega dodatka in dodatka za šolanje za tri vzdrževane otroke žene M. Halla za obdobje, ko so ti še prebivali na Filipinih, se razglasita za nični. Tožba proti Evropski komisiji se v preostanku zavrne. Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil M. Hall. M. Hallu se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska policijska akademija.

Povzetek

Uradniki – Osebni prejemki – Družinski dodatki – Otroški dodatek – Pogoji za dodelitev – Dejansko vzdrževanje – Pristojnost uprave

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VII, člen 2)

Odstavka 3 in 5 člena 2 Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike zadevata situacije, ko pravica do dodatka za vzdrževanega otroka za otroka uradnika nastane avtomatično, in sicer ker ti določbi predpostavljata, da otroka, na katerega se določbi nanašata, že zato ker je mladoleten, študent, bolan ali invaliden, uradnik dejansko vzdržuje. Vendar iz tega ne izhaja, da uprava ni dolžna preveriti, ali je izpolnjen pogoj iz člena 2(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom o dejanskem vzdrževanju otroka s strani uradnika. Le če je ta pogoj izpolnjen, je mogoče šteti, da je pristojnost organa, pristojnega za imenovanje, omejena, in sicer v treh primerih, navedenih v členu 2(3)(a) in (b) in (5) navedene priloge. Za mladoletnega otroka namreč ni mogoče šteti, da ga zadevni uradnik vzdržuje, niti ne zagotavlja pravice do dodatka za vzdrževanega otroka, če ga v celoti dejansko vzdržuje druga oseba, javna ali zasebna.

(Glej točke od 39 do 41.)

Napotitev na:

Sodišče: 28 november 1991, Schwedler proti Parlamentu, C‑132/90 P, točke od 19 do 24; 7. maj 1992, Svet proti Brems, C‑70/91 P, točka 5;

Sodišče prve stopnje: 11. julij 2000, Skrzypek proti Komisiji, T‑134/99, točka 66.