Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

16 декември 2013 година

Дело F‑30/13

Silvana Roda

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Наследствена пенсия — Смърт на бивш съпруг — Издръжка — Досъдебна процедура — Изискване за подаване на жалба по административен ред — Просрочие — Явна недопустимост“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОAЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Roda иска Европейската комисия да бъде осъдена да ѝ заплати 35 % от размера на пенсията за осигурителен стаж на починалия ѝ бивш съпруг, считано от датата на настъпване на смъртта, заедно с лихва върху просрочените суми

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Г‑жа Roda понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Предварителна административна жалба — Срокове — Характер на абсолютна процесуална предпоставка — Служебно разглеждане от съда

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

Предвиденият в член 90, параграф 2 от Правилника тримесечен срок за подаване по административен ред на жалба срещу увреждащ акт е абсолютна процесуална предпоставка и прилагането му не зависи от преценката на страните и на съда, доколкото е въведен, за да се осигури яснота и сигурност на правните положения, както и на правото. Следователно съдът на Съюза трябва служебно да провери дали той е спазен.

(вж. точка 13)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 7 септември 2005 г., Krahl/Комисия, T‑358/03, точка 35 и цитираната съдебна практика