Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

16. december 2013

Sag F-30/13

Silvana Roda

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – efterladtepension – tidligere ægtefælles dødsfald – underholdsbidrag – administrativ procedure – krav om klage – for sent indgivet – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Silvana Roda har nedlagt påstand om, at Europa-Kommissionen tilpligtes at udbetale hende 35% af hendes afdøde tidligere ægtefælles alderspension fra tidspunktet for dennes dødsfald, med tillæg af renter af ubetalte beløb.

Udfald:      Sagen afvises. Silvana Roda bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – forudgående administrativ klage – frister – præceptiv karakter – efterprøvelse af egen drift

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2)

Den i tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, indeholdte frist på tre måneder for indgivelse af en klage over en akt, der indeholder et klagepunkt, er præceptiv og kan ikke fraviges af parterne eller Retten, idet den er indført med henblik på at tilvejebringe klarhed og retssikkerhed. Det tilkommer derfor Fællesskabets retsinstanser af egen drift at efterprøve, om fristen er blevet overholdt.

(jf. præmis 13)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 7. september 2005, sag T-358/03, Krahl mod Kommissionen, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis