Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 16. decembrī

Lieta F‑30/13

Silvana Roda

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Apgādnieka zaudējuma pensija – Bijušā laulātā nāve – Uzturlīdzekļi – Pirmstiesas procedūra – Prasība pēc sūdzības – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru S. Roda lūdz piespriest Eiropas Komisijai samaksāt viņai 35 % no viņas mirušā bijušā laulātā izdienas pensijas, sākot no mirušā laulātā nāves dienas, pieskaitot procentus par neizmaksāto summu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. S. Roda sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Absolūts raksturs – Pārbaude pēc tiesas ierosmes

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

Triju mēnešu termiņš sūdzības iesniegšanai par nelabvēlīgu aktu, kurš ir paredzēts Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktā, ir absolūts un nav atkarīgs no lietas dalībniekiem vai tiesas, jo tas tika ieviests, lai nodrošinātu tiesisko situāciju skaidrību un drošību, kā arī tiesību noteiktību. Tādējādi Savienības tiesai ir pēc savas ierosmes jāpārbauda, vai šis termiņš ir ievērots.

(skat. 13. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 7. septembris, T‑358/03 Krahl/Komisija, 35. punkts un tajā minētā judikatūra.