Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Sprawa F‑30/13

Silvana Roda

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Renta rodzinna – Śmierć byłego małżonka – Alimenty – Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi – Wymóg zażalenia – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której S. Roda żąda zasądzenia od Komisji Europejskiej wypłaty 35% kwoty emerytury zmarłego byłego małżonka od chwili jego śmierci, wraz z odsetkami za zaległe kwoty.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Silvana Roda pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Skargi urzędników – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin –Bezwzględna przesłanka procesowa – Badanie z urzędu przez sąd

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 2)

Trzymiesięczny termin do złożenia zażalenia na akt niekorzystny, przewidziany w art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, stanowi bezwzględną przesłankę procesową i ani strony, ani sąd nie mogą nim rozporządzać, gdyż wprowadzony został w celu zapewnienia przejrzystości i pewności sytuacji prawnych, jak również pewności prawa. Sąd Unii powinien zatem zbadać z urzędu, czy termin ten został dochowany.

(zob. pkt 13)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑358/03 Krahl przeciwko Komisji, 7 września 2005 r., pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo