Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 16 december 2013

Mål F‑30/13

Silvana Roda

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Efterlevandepension – Före detta makes bortgång – Underhåll – Administrativt förfarande – Krav på att rättigheten görs gällande – Försening – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Silvana Roda har yrkat att Europeiska kommissionen ska förpliktas att till henne betala 35 procent av hennes avlidne före detta makes avgångspension från dennes bortgång, jämte ränta på förfallen pension.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Silvana Roda ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister – Utgör tvingande rätt – Rättens prövning ex officio

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.2)

Den frist på tre månader för att anföra klagomål mot ett beslut som går någon emot, som föreskrivs i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, utgör tvingande rätt och är inte något som parterna eller domstolen kan råda över, eftersom den har fastställts för att säkerställa tydlighet och säkerhet i rättsförhållanden, liksom att garantera säker kunskap om rättens innehåll. Unionsdomstolen ska således på eget initiativ kontrollera huruvida denna frist har iakttagits.

(se punkt 13)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 7 september 2005, Krahl mot kommissionen, T‑358/03, punkt 35 och där angiven rättspraxis