Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Firenze (Italien) den 12. juni 2014 – straffesag mod Skerdjan Celaj

(Sag C-290/14)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Firenze

Tiltalt i straffesagen

Skerdjan Celaj

Præjudicielt spørgsmål

Er bestemmelserne i direktiv 2008/115/EF 1 til hinder for nationale bestemmelser i medlemsstaterne, hvorefter der foreskrives en fængselsstraf på op til 4 år for en tredjelandsstatsborger, som efter tilbagesendelse, men ikke som en strafferetlig sanktion eller som følge af en strafferetlig sanktion, atter er indrejst i medlemsstaten i strid med et lovligt indrejseforbud, uden at de i artikel 8 i direktiv 2008/115/EF fastsatte tvangsforanstaltninger har været anvendt mod udlændingen med henblik på en hurtig og effektiv gennemførelse af udsendelsen?

____________

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16.12.2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348, s. 98).