Language of document : ECLI:EU:T:2013:186

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.4.2013 – SIAE vastaan komissio

(asia T‑433/08)

Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Tekijänoikeudet, jotka koskevat musiikkiteosten julkista esittämistä internetin, satelliitin ja kaapelin välityksellä – Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan – Maantieteellisten markkinoiden jakaminen – Kahdenväliset sopimukset kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen välillä – Yhdenmukaistettu menettelytapa, joka sulkee pois mahdollisuuden myöntää lisenssejä monilla eri alueilla ja moniin eri teosvalikoimiin – Näyttö – Syyttömyysolettama

1.                     Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Allekirjoittajaa koskevat edellytykset – Ulkopuolisuus asianosaisiin nähden – Yhtiö, jota edustavat siihen työsuhteessa olevat oikeudelliset neuvonantajat – Riippumattomuutta koskevan vaatimuksen noudattamatta jättäminen (Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmas ja neljäs kohta) (ks. 57–59 kohta)

2.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Komission päätös, jossa todetaan kilpailusääntöjen rikkominen – Komission velvollisuus näyttää toteen kilpailusääntöjen rikkominen – Todistustaakan laajuus (EY 81 artiklan 1 kohta; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2 artikla) (ks. 73 ja 120 kohta)

3.                     Unionin oikeus – Periaatteet – Perusoikeudet – Syyttömyysolettama – Kilpailualaa koskeva menettely – Päätös, jossa todetaan kilpailusääntöjen rikkominen, muttei määrätä sakosta – Sovellettavuus (EY 81 artiklan 1 kohta; EU 6 artiklan 2 kohta; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 48 artiklan 1 kohta) (ks. 74–78 kohta)

4.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Komission päätös, jossa todetaan kilpailusääntöjen rikkominen – Todistelutapa – Turvautuminen todisteiden kokonaisuuteen – Yksittäin tarkastelluilta todisteilta edellytettävä todistusvoima – Pelkästään yritysten käyttäytymiseen perustuvat todisteet – Kilpailusääntöjen rikkomisen kiistävien yritysten todistusvelvollisuudet – Komission velvollisuudet, kun se kiistää yritysten esittämien selitysten uskottavuuden (EY 81 artiklan 1 kohta; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2 artikla) (ks. 79–84 ja 143 kohta)

5.                     Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kielto – Kartellit, joiden vaikutukset jatkuvat sen jälkeenkin, kun ne on muodollisesti lopetettu – EY 81 artiklan soveltaminen (EY 81 artiklan 1 kohta) (ks. 105 kohta)

6.                     Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Yhdenmukaistettu menettelytapa – Käyttäytymisen samansuuntaisuus – Yhteistoiminnan olemassaoloa koskeva olettama – Rajat – Kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen kieltäytyminen myöntämästä toisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneelle käyttäjälle suoraa pääsyä teosvalikoimaansa – Kilpailua rajoittava vaikutus (EY 81 artiklan 1 kohta) (ks. 119 kohta)

7.                     Kumoamiskanne – Tuomioistuinvalvonta – Käsiteltäväksi saattamisen rajat (EY 230 artikla) (ks. 165 kohta)

Aihe

Kanne, jossa on kyse [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 16.7.2008 tehtyä komission päätöstä K(2008) 3435 lopullinen (Asia COMP/C2/38.698 – CISAC) koskevasta osittaisesta kumoamisvaatimuksesta

Ratkaisu

1)

[EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 16.7.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 3435 lopullinen (Asia COMP/C2/38.698 – CISAC) 3 artikla kumotaan siltä osin kuin se koskee Società italiana degli autori ed editoria (SIAE).

2)

Päätöksen 4 artiklan 2 kohta kumotaan SIAE:tä koskevilta osin.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan pääasian oikeudenkäyntikulut.

5)

SIAE ja komissio vastaavat kumpikin omista oikeudenkäyntikuluistaan välitoimimenettelyn osalta.