Language of document : ECLI:EU:T:2013:186

2013 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
SIAE prieš Komisiją

(Byla T‑433/08)

„Konkurencija – Karteliai – Autorių teisės, susijusios su viešu muzikos kūrinių atlikimu perduodant juos internetu, palydovais ir kabeliais – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas – Geografinės rinkos pasidalijimas – Dvišaliai nacionalinių kolektyvinio teisių administravimo organizacijų susitarimai – Suderinti veiksmai, kuriais nepaliekama galimybės išduoti įvairaus repertuaro ir daugelyje teritorijų galiojančias licencijas – Įrodymai – Nekaltumo prezumpcija“

1.                     Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Reikalavimai pasirašančiam asmeniui – Trečiojo asmens statusas bylos šalių atžvilgiu – Bendrovė, kuriai atstovauja su ja darbo santykiais susiję teisininkai – Nepriklausomumo reikalavimo nesilaikymas (Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos) (žr. 57–59 punktus)

2.                     Konkurencija – Administracinė procedūra – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas – Komisijos pareiga įrodyti pažeidimą – Įrodinėjimo naštos apimtis (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnis) (žr. 73, 120 punktus)

3.                     Sąjungos teisė – Principai – Pagrindinės teisės – Nekaltumo prezumpcija – Procedūra konkurencijos srityje – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas, tačiau neskiriama bauda – Taikymas (EB 81 straipsnio 1 dalis; ES 6 straipsnio 2 dalis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnio 1 dalis) (žr. 74–78 punktus)

4.                     Konkurencija – Administracinė procedūra – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas – Įrodinėjimo priemonė – Rėmimasis įrodymų visetu – Įrodomosios galios laipsnis, reikalingas atskiriems įrodymams – Įrodymai, grindžiami tik įmonių elgesiu – Įmonių, ginčijančių pažeidimą, įrodinėjimo pareiga – Komisijos pareigos, kai ji ginčija įmonių pasiūlytų paaiškinimų tikėtinumą (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnis) (žr. 79–84, 143 punktus)

5.                     Karteliai – Draudimas – Besitęsiantis oficialiai nutrauktų kartelių poveikis – EB 81 straipsnio taikymas (EB 81 straipsnio 1 dalis) (žr. 105 punktą)

6.                     Karteliai – Suderinti veiksmai – Paralelinis elgesys – Derinimo prezumpcija – Ribos – Nacionalinių autorių teisių administravimo organizacijų atsisakymas leisti kitoje valstybėje narėje įsteigtam naudotojui tiesiogiai susipažinti su jų fondais – Žala konkurencijai (EB 81 straipsnio 1 dalis) (žr. 119 punktą)

7.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Teisminė kontrolė – Kreipimosi ribos (EB 230 straipsnis) (žr. 165 punktą)

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimą C (2008) 3435 galutinis dėl [EB] 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/C2/38.698 – CISAC).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimo C(2008) 3435 galutinis dėl [EB] 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/C2/38.698 – CISAC) 3 straipsnį, kiek jis susijęs su Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

2.

Panaikinti šio sprendimo 4 straipsnio 2 dalį, kiek ji susijusi su SIAE.

3.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

4.

Priteisti iš Europos Komisijos su pagrindine byla susijusias bylinėjimosi išlaidas.

5.

SIAE ir Komisija kiekviena padengia savo išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.