Language of document : ECLI:EU:T:2013:186

Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 12. aprīļa spriedums – SIAE/Komisija

(lieta T‑433/08)

Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā – Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums – Ģeogrāfiskā tirgus sadale – Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām – Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences – Pierādījumi – Nevainīguma prezumpcija

1.                     Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Parakstītājam izvirzītie nosacījumi – Trešo personu statuss salīdzinājumā ar lietas dalībniekiem – Organizācija, ko pārstāv juriskonsulti, kurus ar to saista darba attiecības – Neatkarības prasības neievērošana (Tiesas statūtu 19. panta trešā un ceturtā daļa) (sal. ar 57.–59. punktu)

2.                     Konkurence – Administratīvais process – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums – Komisijas pienākums pierādīt pārkāpumu – Pierādīšanas pienākuma apjoms (EKL 81. panta 1. punkts; Padomes Regulas Nr. 1/2003 2. pants) (sal. ar 73. un 120. punktu)

3.                     Savienības tiesības – Principi – Pamattiesības – Nevainīguma prezumpcija – Tiesvedība konkurences lietā – Lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums, bet nav uzlikts naudas sods – Piemērojamība (EKL 81. panta 1. punkts; LES 6. panta 2. punkts; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 48. panta 1. punkts) (sal. ar 74.–78. punktu)

4.                     Konkurence – Administratīvais process – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums – Pierādījumu veids – Netiešu pierādījumu kopuma izmantošana – Atsevišķiem netiešiem pierādījumiem nepieciešamā pierādījuma spēka līmenis – Vienīgi uz uzņēmumu rīcību balstīti pierādījumi – Uzņēmumu, kas apstrīd pārkāpuma pastāvēšanu, pagaidu pienākumi – Komisijas pienākumi, apstrīdot uzņēmumu sniegto paskaidrojumu ticamību (EKL 81. panta 1. punkts; Padomes Regulas Nr. 1/2003 2. pants) (sal. ar 79.–84. un 143. punktu)

5.                     Aizliegtas vienošanās – Aizliegums – Aizliegtas vienošanās, kuru sekas turpinās arī pēc to formālas izbeigšanas – EKL 81. panta piemērošana (EKL 81. panta 1. punkts) (sal. ar 105. punktu)

6.                     Aizliegtas vienošanās – Saskaņotas darbības – Paralēla rīcība – Saskaņotu darbību pastāvēšanas prezumpcija – Robežas – Valstu autortiesību pārvaldījuma organizāciju atteikums nodrošināt citā dalībvalstī reģistrētam lietotājam tiešu piekļuvi to repertuāram – Konkurences apdraudējums (EKL 81. panta 1. punkts) (sal. ar 119. punktu)

7.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Pārbaude tiesā – Izskatīšanas robežas (EKL 230. pants) (sal. ar 165. punktu)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmumu C(2008) 3435, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/C2/38.698 – CISAC)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmuma C(2008) 3435, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/C2/38.698 – CISAC) 3. pantu, ciktāl tas attiecas uz Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

2)

atcelt minētā lēmuma 4. panta 2. punktu, ciktāl tas attiecas uz SIAE;

3)

prasību pārējā daļā noraidīt;

4)

Eiropas Komisija atlīdzina ar pamattiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus;

5)

SIAE un Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus attiecībā uz pagaidu noregulējuma tiesvedību pašas.