Language of document : ECLI:EU:T:2013:172

Решение на Общия съд (шести състав) от 12 април 2013 г. — Artisjus/Комисия

(Дело T‑411/08)

„Конкуренция — Картели — Авторски права във връзка с публичното изпълнение на музикални произведения по интернет, по сателит и чрез препредаване по кабел — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните сдружения за колективно управление — Съгласувана практика, чрез която се изключва възможността за предоставяне на многотериториални лицензи и лицензи за множество каталози — Доказване — Презумпция за невиновност“

1.                     Конкуренция — Административно производство — Решение на Комисията за установяване на нарушение — Доказване на нарушението в тежест на Комисията — Обхват на тежестта на доказване (член 81, параграф 1 ЕО; член 2 от Регламент № 1/2003 на Съвета) (вж. точки 66 и 114)

2.                     Право на Съюза — Принципи — Основни права — Презумпция за невиновност — Производство в областта на конкуренцията — Решение, с което се установява нарушение, но не се налага глоба — Приложимост (член 81, параграф 1 ЕО; член 6, параграф 2 ЕС; член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз) (вж. точки 67—71)

3.                     Конкуренция — Административно производство — Решение на Комисията за установяване на нарушение — Начин на доказване — Позоваване на съвкупност от улики — Необходима доказателствена сила, когато става дума за отделни улики — Доказателства, които почиват единствено на поведението на предприятията — Доказателствени задължения на предприятията, оспорващи наличието на нарушение — Задължения на Комисията, когато оборва предложените от предприятията обяснения (член 81, параграф 1 ЕО; член 2 от Регламент № 1/2003 на Съвета) (вж. точки 72—75, 77, 83 и 136)

4.                     Картели — Забрана — Картели, чиито последици продължават след формалното им прекратяване — Приложимост на член 81 ЕО (член 81, параграф 1 ЕО) (вж. точка 99)

5.                     Картели — Съгласувана практика — Паралелизъм в поведението — Презумпция за наличие на съгласуване — Граници — Отказ на националните сдружения за управление на авторските права да предоставят пряк достъп до каталозите си на потребител, установен в друга държава членка — Нарушаване на конкуренцията (член 81, параграф 1 ЕО) (вж. точка 113)

Предмет

Искане за частична отмяна на Решение C(2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно производство по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C2/38.698 — CISAC)

Диспозитив

1)

Отменя член 3 от Решение C(2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно производство по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C2/38.698 — CISAC) в частта, в която се отнася до Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

2)

Отменя член 4, параграфи 2 и 3 от посоченото решение, доколкото препраща към член 3 от същото в частта, в която се отнася до Artisjus.

3)

Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски по главното производство.

4)

Artisjus и Комисията понасят направените от тях разноски по обезпечителното производство.