Language of document : ECLI:EU:T:2013:172

Üldkohtu (kuues koda) 12. aprilli 2013. aasta otsus – Artisjus vs. komisjon

(kohtuasi T‑411/08)

Konkurents – Keelatud kokkulepped – Autoriõigused seoses muusikateoste avaliku esitamisega internetis ning taasedastamisega satelliidi ja kaabellevivõrgu kaudu – EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus – Geograafilise turu jagamine – Siseriiklike kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised kahepoolsed lepingud – Kooskõlastatud tegevus, mis välistab võimaluse anda mitut piirkonda ja repertuaari hõlmavat litsentsi – Tõend – Süütuse presumptsioon

1.                     Konkurents – Haldusmenetlus – Komisjoni otsus rikkumise tuvastamise kohta – Komisjoni kohustus tõendada rikkumist – Tõendamiskoormise ulatus (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikkel 2) (vt punktid 66 ja 114)

2.                     Liidu õigus – Põhimõtted – Põhiõigused – Süütuse presumptsioon – Menetlus konkurentsiasjades – Otsus, millega tuvastatakse rikkumine, kuid millega trahvi ei määrata – Kohaldatavus (EÜ artikli 81 lõige 1; EL artikli 6 lõige 2; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 48, lõige 1) (vt punktid 67–71)

3.                     Konkurents – Haldusmenetlus – Komisjoni otsus rikkumise tuvastamise kohta – Tõendi laad – Tõendite kogumile tuginemine – Nõutava tõendusjõu tase iga üksiku tõendi puhul – Eranditult ettevõtjate tegevusel põhinevad tõendid – Rikkumise olemasolu vaidlustavate ettevõtjate tõendamiskohustused – Komisjoni kohustused ettevõtjate esitatud selgituste usutavuse vaidlustamisel (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikkel 2) (vt punktid 72–75, 77, 83 ja 136)

4.                     Keelatud kokkulepped – Keeld – Kartellikokkulepped, mille mõju kestab pärast nende formaalset lõppemist edasi – EÜ artikli 81 kohaldamine (EÜ artikli 81 lõige 1) (vt punkt 99)

5.                     Keelatud kokkulepped – Kooskõlastatud tegevus – Tegevuse paralleelsus – Kooskõlastatud tegevuse eeldamine – Piirid – Siseriiklike kollektiivse esindamise organisatsioonide keeldumine lubada teises liikmesriigis asuval kasutajal pääseda otse ligi nende repertuaarile – Konkurentsi kahjustamine (EÜ artikli 81 lõige 1) (vt punkt 113)

Ese

Nõue osaliselt tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsus K(2008) 3435 (lõplik) EÜ […] artiklis 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/C2/38.698 – CISAC).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsuse K(2008) 3435 (lõplik) EÜ […] artiklis 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluses (Juhtum COMP/C2/38.698 – CISAC) artikkel 3 Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület’it puudutavas osas.

2.

Tühistada otsuse K(2008) 3435 (lõplik) artikli 4 lõiked 2 ja 3 ulatuses, milles Artisjusi puudutavas osas viidatakse otsuse artiklile 3.

3.

Mõista põhikohtuasja menetluse kulud välja Euroopa Komisjonilt.

4.

Jätta Artisjusi ja komisjoni kohtukulud ajutiste meetmete kohaldamise menetluses nende endi kanda.