Language of document : ECLI:EU:T:2013:172

Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. apríla 2013 – Artisjus/Komisia

(vec T‑411/08)

„Hospodárska súťaž – Kartely – Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Rozdelenie geografického trhu – Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy – Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie – Dôkaz – Prezumpcia neviny“

1.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Povinnosť Komisie predložiť dôkaz o porušení – Rozsah dôkazného bremena (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 2) (pozri body 66, 114)

2.                     Právo Únie – Zásady – Základné práva – Prezumpcia neviny – Konanie vo veci hospodárskej súťaže – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie, ale neukladá sa pokuta – Uplatniteľnosť (článok 81 ods. 1 ES; článok 6 ods. 2 ZEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 48 ods. 1) (pozri body 67 – 71)

3.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Spôsob dokazovania – Použitie súboru nepriamych dôkazov – Požadovaný stupeň dôkaznej sily nepriamych dôkazov zohľadňovaných jednotlivo – Dôkazy vychádzajúce len zo správania podnikov – Dôkazná povinnosť podnikov, ktoré popierajú existenciu porušenia – Povinnosti Komisie, ktorá spochybňuje vysvetlenia navrhované podnikmi (článok 81 ods. 1 ES; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 2) (pozri body 72 – 75, 77, 83, 136)

4.                     Kartely – Zákaz – Kartely, ktorých účinky pretrvávajú po ich formálnom ukončení – Uplatnenie článku 81 ES (článok 81 ods. 1 ES) (pozri bod 99)

5.                     Kartely – Zosúladený postup – Paralelné správanie – Domnienka existencie zosúladeného postupu – Hranice – Odmietnutie vnútroštátnymi organizáciami správy autorských práv udeliť používateľovi usadenému v inom členskom štáte priamy prístup k ich repertoáru – Narušenie hospodárskej súťaže (článok 81 ods. 1 ES) (pozri bod 113)

Predmet

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.698 – CISAC)

Výrok

1.

Článok 3 rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.698 – CISAC) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület.

2.

Článok 4 ods. 2 a 3 uvedeného rozhodnutia sa v časti týkajúcej sa Artisjus zrušuje v rozsahu, v akom odkazuje na článok 3 tohto rozhodnutia.

3.

Európska komisia znáša trovy konania vo veci samej.

4.

Artisjus a Komisia znášajú svoje vlastné trovy týkajúce sa konania o nariadení predbežného opatrenia.