Language of document : ECLI:EU:T:2013:173

Üldkohtu (kuues koda) 12. aprilli 2013. aasta otsus – SOZA vs. komisjon

(kohtuasi T‑413/08)

Konkurents – Keelatud kokkulepped – Autoriõigused seoses muusikateoste avaliku esitamisega internetis ning taasedastamisega satelliidi ja kaabellevivõrgu kaudu – EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus – Geograafilise turu jagamine – Siseriiklike kollektiivse esindamise organisatsioonide vahelised kahepoolsed lepingud – Kooskõlastatud tegevus, mis välistab võimaluse anda mitut piirkonda ja repertuaari hõlmavat litsentsi – Tõend – Süütuse presumptsioon

1.                     Tühistamishagi – Õiguspärasuse kontroll – Kriteeriumid – Üksnes nende faktiliste ja õiguslike asjaolude arvesse võtmine, mis eksisteerisid vaidlusaluse akti vastuvõtmise ajal (EÜ artikkel 230) (vt punkt 69)

2.                     Konkurents – Haldusmenetlus – Komisjoni otsus rikkumise tuvastamise kohta – Komisjonil lasuv kohustus esitada rikkumise tõend – Tõendamiskoormise ulatus (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikkel 2) (vt punktid 82 ja 129)

3.                     Liidu õigus – Põhimõtted – Põhiõigused – Süütuse presumptsioon – Korduvuse eripäraste tunnuste arvesse võtmine – Rikkumise tuvastamise otsus, millega ei määrata trahvi – Kohaldatavus (EÜ artikli 81 lõige 1; EL artikli 6 lõige 2; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 48 lõige 1) (vt punktid 83–87)

4.                     Konkurents – Haldusmenetlus – Komisjoni otsus rikkumise tuvastamise kohta – Tõendi laad – Tõendite kogumile tuginemine – Nõutava tõendusjõu tase seoses üksikult võetud tõenditega – Üksnes ettevõtjate tegevusel põhinevad tõendid – Rikkumise olemasolu vaidlustavate ettevõtjate tõendamiskohustused – Komisjoni kohustused ettevõtjate poolt esitatud selgituste usutavuse vaidlustamisel (EÜ artikli 81 lõige 1; nõukogu määrus nr 1/2003, artikkel 2) (vt punktid 88–92, 98 ja 152)

5.                     Keelatud kokkulepped – Keeld – Kartellikokkulepped, mille mõju kestab pärast nende formaalset lõppemist edasi – EÜ artikli 81 rakendamine (EÜ artikli 81 lõige 1) (vt punktid 114)

6.                     Keelatud kokkulepped – Kooskõlastatud tegevus – Tegevuse paralleelsus – Kooskõlastatud tegevuse eeldamine – Piirid – Siseriiklike kollektiivse esindamise organisatsioonide keeldumine lubada teises liikmesriigis asuval kasutajal pääseda otse ligi nende repertuaarile – Konkurentsi kahjustamine (EÜ artikli 81 lõige 1) (vt punkt 128)

7.                     Tühistamishagi – Kohtulik kontroll – Kohtusse pöördumise piirid (EÜ artikkel 230) (vt punkt 174)

Ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsus K(2008) 3435 (lõplik) EÜ […] artiklis 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/C2/38.698 – CISAC).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 16. juuli 2008. aasta otsuse K(2008) 3435 (lõplik) EÜ […] artiklis 81 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud menetluses (Juhtum COMP/C2/38.698 – CISAC) artikkel 3 Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam’it (SOZA) puudutavas osas.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.