Language of document : ECLI:EU:T:2013:173

Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 12. aprīļa spriedums – SOZA/Komisija

(lieta T‑413/08)

Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā – Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums – Ģeogrāfiskā tirgus sadale – Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām – Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences – Pierādījumi – Nevainīguma prezumpcija

1.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Likumības pārbaude – Kritēriji – Tikai to faktisko un tiesisko apstākļu ņemšana vērā, kuri ir pastāvējuši apstrīdētā lēmuma pieņemšanas dienā (EKL 230. pants) (sal. ar 69. punktu)

2.                     Konkurence – Administratīvais process – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums – Komisijas pienākums pierādīt pārkāpumu – Pierādīšanas pienākuma apjoms (EKL 81. panta 1. punkts; Padomes Regulas Nr. 1/2003 2. pants) (sal. ar 82. un 129. punktu)

3.                     Savienības tiesības – Principi – Pamattiesības – Nevainīguma prezumpcija – Tiesvedība konkurences lietā – Lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums, bet nav piemērots naudas sods – Piemērojamība (EKL 81. panta 1. punkts; LES 6. panta 2. punkts; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 48. panta 1. punkts) (sal. ar 83.–87. punktu)

4.                     Konkurence – Administratīvais process – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts pārkāpums – Pierādījumu veids – Netiešu pierādījumu kopuma izmantošana – Atsevišķiem netiešiem pierādījumiem nepieciešamā pierādījuma spēka līmenis – Pierādījumi, kuru pamatā ir vienīgi uzņēmumu rīcība – Uzņēmumu, kas apstrīd pārkāpuma pastāvēšanu, pagaidu pienākumi – Komisijas pienākumi, apstrīdot uzņēmumu sniegto paskaidrojumu ticamību (EKL 81. panta 1. punkts; Padomes Regulas Nr. 1/2003 2. pants) (sal. ar 88.–92., 98. un 152. punktu)

5.                     Aizliegtas vienošanās – Aizliegums – Aizliegtas vienošanās, kuru sekas turpinās arī pēc to formālas izbeigšanas – EKL 81. panta piemērošana (EKL 81. panta 1. punkts) (sal. ar 114. punktu)

6.                     Aizliegtas vienošanās – Saskaņotas darbības – Paralēla rīcība – Saskaņotu darbību pastāvēšanas prezumpcija – Robežas – Valstu autortiesību pārvaldījuma organizāciju atteikums nodrošināt citā dalībvalstī reģistrētam lietotājam tiešu piekļuvi to repertuāram – Konkurences apdraudējums (EKL 81. panta 1. punkts) (sal. ar 128. punktu)

7.                     Prasība atcelt tiesību aktu – Pārbaude tiesā – Izskatīšanas robežas (EKL 230. pants) (sal. ar 174. punktu)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmumu C(2008) 3435, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/C2/38.698 – CISAC)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmuma C(2008) 3435, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/C2/38.698 – CISAC) 3. pantu, ciktāl tas attiecas uz Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA);

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.