Language of document : ECLI:EU:T:2013:173

Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 12. aprila 2013 –
SOZA proti Komisiji

(Zadeva T‑413/08)

„Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Avtorske pravice v zvezi z javnim izvajanjem glasbenih del po spletu, po satelitu in s kabelsko retransmisijo – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES – Razdelitev geografskega trga – Dvostranski sporazumi med nacionalnimi organizacijami za kolektivno upravljanje – Usklajeno ravnanje, ki izključuje možnost izdajanja večozemeljskih in večrepertoarnih dovoljenj – Dokaz – Domneva nedolžnosti“

1.                     Ničnostna tožba – Nadzor zakonitosti – Merila – Upoštevanje zgolj dejstev in prava, ki so obstajali ob sprejetju spornega akta (člen 230 ES) (Glej točko 69.)

2.                     Konkurenca – Upravni postopek – Odločba Komisije o ugotovitvi kršitve – Dokazno breme Komisije za kršitev – Obseg dokaznega bremena (člen 81(1) ES; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 2) (Glej točki 82 in 129.)

3.                     Pravo Unije – Načela – Temeljne pravice – Domneva nedolžnosti – Postopek na področju konkurence – Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev, vendar ni bila naložena globa – Uporaba (člen 81(1) ES; člen 6(2) EU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 48(1)) (Glej točke od 83 do 87.)

4.                     Konkurenca – Upravni postopek – Odločba Komisije o ugotovitvi kršitve – Način dokazovanja – Opiranje na skupek indicev – Stopnja potrebne dokazne vrednosti glede indicev, obravnavanih posamično – Dokazi, ki temeljijo zgolj na ravnanju podjetij – Obveznosti podjetij, ki izpodbijajo obstoj kršitve, glede dokazovanja – Obveznosti Komisije, ki izpodbija verodostojnost pojasnil podjetij (člen 81(1) ES; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 2) (Glej točke od 88 do 92, 98 in 152.)

5.                     Omejevalni sporazumi – Prepoved – Omejevalni sporazumi, katerih učinki presegajo njihovo formalno prenehanje – Uporaba člena 81 ES (člen 81(1) ES) (Glej točko 114.)

6.                     Omejevalni sporazumi – Usklajeno ravnanje – Vzporedno ravnanje – Domneva obstoja usklajenosti – Meje – Zavrnitev nacionalnih organizacij za upravljanje avtorskih pravic, da bi uporabnik s sedežem v drugi državi članici neposredno dostopal do njihovega repertoarja – Škodovanje konkurenci (člen 81(1) ES) (Glej točko 128.)

7.                     Ničnostna tožba – Sodni nadzor – Meje predložitve zadeve (člen 230 ES) (Glej točko 174.)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 3435 final z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38.698 – CISAC).

Izrek

1.

Člen 3 Odločbe Komisije C(2008) 3435 final z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38.698 – CISAC) se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA).

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.