Language of document :

Жалба, подадена на 14 април 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-43/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за определяне на бонуса за пенсионните права на жалбоподателя, придобити в рамките на пенсионната схема на Съюза в рамките на новите ОРИ относно членове 11 и 12 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица, както и на Решение от 19 август 2013 г., с което се приключва преписката относно прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя, придобити към Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Искания на жалбоподателя

да обяви за неправомерна, и вследствие на това за неприложима разпоредбата на член 9 от Общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника;да отмени решението от 18 септември 2013 г., с което се определя бонусът за пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба, при прехвърлянето им към пенсионната схема на институциите на Европейския съюз съгласно Общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника от 3 март 2011 година ;да отмени решението от 19 август 2013 г. за приключване на преписката относно прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя към Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.