Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-43/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych strony skarżącej do systemu emerytalnego Unii przy zastosowaniu nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego oraz decyzji z dnia 19 sierpnia 2013 r. kończącej postępowanie w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych strony skarżącej nabytych w caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (krajowej kasie ubezpieczeń emerytalnych pracowników najemnych) (CNAVTS).

Żądania strony skarżącej

uznanie art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego za niezgodny z prawem, a tam samym za niemający zastosowania;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 września 2013 r. dotyczącej zaliczenia uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącą przed rozpoczęciem służby w ramach ich przeniesienia do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.;stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 sierpnia 2013 r. kończącej postępowanie w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych strony skarżącej nabytych w caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).obciążenie Komisji kosztami postępowania.