Language of document : ECLI:EU:C:2013:289

Věc C‑508/11 P

Eni SpA

v.

Evropská komise

„Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh butadienového kaučuku a styren butadienového kaučuku vyrobeného emulzní polymerizací – Přičitatelnost protiprávního jednání dceřiných společností jejich mateřským společnostem – Domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu – Povinnost uvést odůvodnění – Závažnost protiprávního jednání – Násobící koeficient uplatňovaný za účelem zajištění odrazujícího účinku – Skutečný dopad na trh – Přitěžující okolnosti – Opakování protiprávního jednání“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. května 2013

1.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Důvod předložený poprvé v rámci kasačního opravného prostředku – Nepřípustnost – Důvod, jehož jediným účelem je zpochybnění správnosti napadeného rozsudku – Přípustnost

2.        Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Porušení – Přičtení odpovědnosti – Mateřská společnost a dceřiné společnosti – Hospodářská jednotka – Kritéria pro posouzení – Domněnka rozhodujícího vlivu vykonávaného mateřskou společností na dceřiné společnosti, které stoprocentně vlastní, včetně případu holdingu – Zohlednění v souladu se zásadami presumpce nevinny, personality trestů, právní jistoty a zásady rovnosti zbraní – Vyvratitelnost – Důkazní břemeno

(Článek 101 SFEU)

3.        Soudní řízení – Odůvodnění rozsudků – Dosah

(Statut Soudního dvora, článek 36)

4.        Akty orgánů – Odůvodnění – Povinnost – Rozsah – Rozhodnutí vydané podle pravidel hospodářské soutěže – Rozhodnutí, kterým se ukládá pokuta a uplatňuje násobící koeficient z důvodu opakování protiprávního jednání – Odůvodnění odkazující na dřívější rozhodnutí Komise, která nebyla určena žalobci – Nepřípustnost

(Články 101 SFEU, 102 SFEU a 296 SFEU)

5.        Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Porušení – Přičtení odpovědnosti – Podnik – Pojem – Hospodářská jednotka

(Články 101 SFEU a 102 SFEU)

6.        Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Stanovení – Kritéria – Závažnost protiprávního jednání – Neexistence závazného nebo taxativního výčtu kritérií – Prostor pro uvážení vyhrazený Komisi – Zohlednění skutečného dopadu na trh – Kritérium, které může vést ke zvýšení částky pokuty, je‑li měřitelné

(Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2)

7.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Požadavek přesnosti kritiky týkající se odůvodnění Tribunálu

[Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 168 odst. 1 písm. d)]

8.        Kasační opravný prostředek – Příslušnost Soudního dvora – Zpochybnění závěrů Tribunálu o výši pokuty uložené podniku založené na důvodech ekvity – Vyloučení

(Článek 101 SFEU; statut Soudního dvora, článek 58; nařízení Rady č. 1/2003, článek 23)

9.        Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Stanovení – Maximální výše – Výpočet – Obrat, který je třeba zohlednit – Společný obrat všech společností tvořících jedinou hospodářskou entitu jednající jako podnik

(Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2)

10.      Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Porušení – Přičtení odpovědnosti – Mateřská společnost a dceřiné společnosti – Okamžik, který má být zohledněn – Okamžik spáchání protiprávního jednání – Dceřiná společnost, která po spáchání protiprávního jednání převedla část svých činností na jinou společnost ze skupiny nebo která po spáchání protiprávního jednání přestala existovat – Neexistence dopadu na odpovědnost mateřské společnosti

(Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2)

11.      Akty orgánů – Odůvodnění – Povinnost – Rozsah – Rozhodnutí vydané podle pravidel hospodářské soutěže – Možnosti Komise předložit v průběhu řízení důvody, které nejsou uvedeny v jejím rozhodnutí – Neexistence

(Články 101 SFEU, 102 SFEU a 296 SFEU)      

12.      Akty orgánů – Odůvodnění – Povinnost – Rozsah – Rozhodnutí vydané podle pravidel hospodářské soutěže – Zohlednění skutečnosti, že podnik, jemuž bylo určeno rozhodnutí, nezpochybnil v průběhu správního řízení skutkové nebo právní okolnosti uvedené v oznámení námitek – Neexistence

(Články 101 SFEU, 102 SFEU a 296 SFEU)

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 41, 62)

2.        V právu hospodářské soutěže platí, že ve zvláštním případě, kdy mateřská společnost vlastní veškerý nebo téměř veškerý kapitál své dceřiné společnosti, která porušila unijní pravidla hospodářské soutěže, a to i v případě, kdy holdingová společnost vlastní 100 % kapitálu prostřední společnosti, která vlastní veškerý kapitál dceřiné společnosti její skupiny, jež porušila unijní pravidla hospodářské soutěže, existuje vyvratitelná domněnka, podle které tato mateřská společnost skutečně vykonává rozhodující vliv na jednání dceřiné společnosti, a v případě holdingu na jednání prostřední společnosti i na jednání dceřiné společnosti. Tato domněnka směřuje k nastavení rovnováhy mezi významem cíle spočívajícího v postihování jednání odporujících soutěžním pravidlům a předcházení jejich opakování na jedné straně a na straně druhé požadavky některých obecných zásad unijního práva, jako jsou zejména zásady presumpce nevinny, personality trestů a právní jistoty, jakož i právo na obhajobu včetně zásady rovnosti zbraní. Vyvrátit tuto domněnku musí mateřská společnost tím, že předloží důkaz o tom, že se svou dceřinou společností netvořila jediný podnik ve smyslu článku 101 SFEU, který spáchal dotčené protiprávní jednání. Pro tyto účely musí mateřská společnost prokázat, že se vyhýbala vykonávání skutečného a rozhodujícího vlivu na svou dceřinou společnost, a to nejen v provozních otázkách, ale i v otázkách finančních.

Skutečnost, že dceřiná společnost byla do jisté míry samostatná nebo že se mateřská společnost přímo nepodílela na protiprávním jednání ani k jeho páchání nenaváděla, nepostačuje sama o sobě k vyvrácení domněnky a k prokázání, že mateřská společnost netvořila se svou dceřinou společností jediný podnik ve smyslu článku 101 SFEU.

Mimoto skutečnost, že mateřská společnost působila „jen“ jako technický a finanční koordinátor, respektive že těmto společnostem poskytovala finanční a majetkovou podporu, prokazuje, že se nevyhýbala vykonávání rozhodujícího vlivu na své dceřiné společnosti.

(viz body 46–48, 50, 63–69)

3.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 51, 74, 84, 102)

4.        Odůvodnění požadované článkem 296 SFEU musí být přizpůsobeno povaze dotčeného aktu a musí jasně a jednoznačně popisovat úvahy orgánu, který akt vydal, aby dotčené osoby byly seznámeny s důvody přijatého opatření a příslušný soud mohl provést přezkum.

V této souvislosti je u individuálních rozhodnutí účelem povinnosti odůvodnit rozhodnutí této povahy vedle umožnění soudního přezkumu poskytnout dotčené osobě dostatek údajů, aby seznala, zda je rozhodnutí případně postiženo vadou, která umožňuje zpochybnit jeho platnost.

Z uvedeného plyne, že Komise v případě, kdy určité společnosti ukládá pokutu za porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a kdy za účelem zohlednění skutečnosti, že tatáž společnost se již dříve podílela na porušování pravidel hospodářské soutěže, uplatní při výpočtu pokuty násobící koeficient, musí společně s rozhodnutím, kterým je tato pokuta ukládána, předložit popis, na jehož základě mohou unijní soudy i tato společnost seznat, v jakém postavení a v jaké míře se ona společnost na dřívějším protiprávním jednání podílela. Zejména pokud má Komise za to, že dotčená společnost byla součástí podniku, jemuž bylo určeno rozhodnutí o dřívějším protiprávním jednání, musí toto tvrzení odůvodnit právně dostačujícím způsobem.

Tato podmínka není splněna, když Komise v oznámení námitek uvede, že zohlednila již dříve zjištěná podobná protiprávní jednání, a poukáže v této souvislosti na dřívější rozhodnutí, která nebyla určena žalobci.

(viz body 71, 126, 127, 129–131)

5.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 82)

6.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 96–98)

7.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 102, 103)

8.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 105)

9.        Hranice 10 % podle čl. 23 odst. 2 nařízení č. 1/2003 musí být vypočtena na základě kumulovaného obratu všech společností tvořících jedinou hospodářskou entitu jednající jako podnik ve smyslu článku 101 SFEU.

(viz bod 109)

10.      V právu hospodářské soutěže je pro uznání odpovědnosti společnosti, potažmo mateřské společnosti, za porušení pravidel hospodářské soutěže určující skutečnost, že se daná společnost, která byla součástí skupiny společností obviněné z takového protiprávního jednání, přímo podílela na dotčeném protiprávním jednání přinejmenším do okamžiku, kdy svou činnost převedla na jinou společnost ze skupiny, a že v době, kdy se přímo podílela na protiprávním jednání, byla kontrolována mateřskou společností skupiny. Naproti tomu je v případě nástupnictví podniků nerozhodné, že společnost, která se dopustila protiprávního jednání, z hospodářského či právního hlediska zanikla.

(viz bod 111)

11.      Odůvodnění požadované článkem 296 SFEU musí být dotčené osobě v zásadě sděleno současně s rozhodnutím, jímž se nepříznivě zasahuje do jejího právního postavení. Chybějící odůvodnění nemůže být zhojeno skutečností, že se dotčená osoba dozví důvody rozhodnutí v průběhu řízení před unijními orgány.

(viz bod 128)

12.      Na závěr Tribunálu, že Komise nepředložila v rozhodnutí vydaném podle pravidel hospodářské soutěže dostatek podrobných a přesných důkazů, na jejichž základě by bylo možno odůvodnit její rozhodnutí, nemá vliv skutečnost, že podnik, jemuž bylo určeno rozhodnutí, nezpochybnil některá tvrzení Komise v průběhu řízení před ní, neboť žádné ustanovení unijního práva neukládá osobě, jíž je určeno oznámení námitek, povinnost zpochybnit v průběhu správního řízení různé skutkové nebo právní okolnosti uvedené v tomto oznámení.

(viz body 136, 137)