Language of document : ECLI:EU:C:2013:289

Byla C‑508/11 P

Eni SpA

prieš

Europos Komisiją

„Apeliacinis skundas – Konkurencija – Karteliai – Butadieno kaučiuko ir stireno-butadieno kaučiuko, gauto emulsinės polimerizacijos būdu, rinka – Dukterinių bendrovių neteisėtų veiksmų inkriminavimas jų patronuojančiosioms bendrovėms – Faktinio lemiamos įtakos darymo prezumpcija – Pareiga motyvuoti – Pažeidimo sunkumas – Atgrasomąjį poveikį turintis dauginimo koeficientas – Konkretus poveikis rinkai – Sunkinančios aplinkybės – Pakartotinis pažeidimas“

Santrauka – 2013 m. gegužės 8 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Per apeliacinį procesą pirmą kartą pateiktas pagrindas – Nepriimtinumas – Pagrindas, kuriuo ginčijamas tik skundžiamo sprendimo pagrįstumas – Priimtinumas

2.        Konkurencija – Sąjungos taisyklės – Pažeidimai – Inkriminavimas – Patronuojančioji bendrovė ir dukterinės bendrovės – Ekonominis vienetas – Vertinimo kriterijai – Lemiamos įtakos, kurią patronuojančioji bendrovė daro jai 100 % priklausančioms dukterinėms bendrovėms, įskaitant holdingo atvejį, prezumpcija – Atsižvelgimas į nekaltumo prezumpcijos, bausmių individualizavimo, teisinio saugumo ir procesinio lygiateisiškumo principų laikymąsi – Galimybė nuginčyti – Įrodinėjimo pareiga

(SESV 101 straipsnis)

3.        Teismo procesas – Sprendimų motyvavimas – Apimtis

(Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis)

4.        Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Sprendimas, kuriuo taikomos konkurencijos taisyklės – Sprendimas, kuriuo skiriama bauda ir taikomas dauginimo koeficientas dėl pakartotinio pažeidimo – Motyvuose pateikta nuoroda į ankstesnius Komisijos sprendimus, kurie nebuvo skirti ieškovei – Neleistinumas

(SESV 101, 102 ir 296 straipsniai)

5.        Konkurencija – Sąjungos taisyklės – Pažeidimai – Inkriminavimas – Įmonė – Sąvoka – Ekonominis vienetas

(SESV 101 ir 102 straipsniai)

6.        Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Kriterijai – Pažeidimo sunkumas – Privalomo ar išsamaus kriterijų sąrašo nebuvimas – Komisijai suteikta diskrecija – Atsižvelgimas į konkrečią įtaką rinkai – Kriterijus, dėl kurio bauda gali būti padidinta, su sąlyga, kad jį galima įvertinti

(SESV 101 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis)

7.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Būtinybė pateikti aiškią tam tikrų Bendrojo Teismo motyvų kritiką

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas)

8.        Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Galimybė dėl teisingumo priežasčių kvestionuoti Bendrojo Teismo atliktą įmonei skirtos baudos dydžio vertinimą – Tokios galimybės nebuvimas

(SESV 101 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnis)

9.        Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Maksimalus dydis – Apskaičiavimas – Apyvarta, į kurią reikia atsižvelgti – Visų ekonominį vienetą kaip įmonę sudarančių bendrovių bendra apyvarta

(SESV 101 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis)

10.      Konkurencija – Sąjungos taisyklės – Pažeidimai – Inkriminavimas – Patronuojančioji bendrovė ir dukterinės bendrovės – Momentas, į kurį reikia atsižvelgti – Pažeidimo įvykdymo momentas – Dukterinė bendrovė, kuri po to, kai buvo padarytas pažeidimas, dalį savo veiklos perdavė kitai grupės bendrovei arba nustojo egzistuoti – Poveikio patronuojančiosios bendrovės atsakomybei nebuvimas

(SESV 101 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalis)

11.      Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Sprendimas, kuriuo taikomos konkurencijos taisyklės – Galimybė Komisijai per teismo procesą pateikti motyvus, kurių nėra jos sprendime – Nebuvimas

(SESV 101, 102 ir 296 straipsniai)

12.      Institucijų aktai – Motyvavimas – Pareiga – Apimtis – Sprendimas, kuriuo taikomos konkurencijos taisyklės – Atsižvelgimas į tai, kad per administracinę procedūrą įmonė adresatė neginčijo pranešime apie kaltinimus nurodytų faktinių ar teisinių aplinkybių – Nebuvimas

(SESV 101, 102 ir 296 straipsniai)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 41, 62 punktus)

2.        Konkurencijos teisės srityje tuo konkrečiu atveju, kai patronuojančiajai bendrovei priklauso visas arba beveik visas jos dukterinės bendrovės, pažeidusios Sąjungos konkurencijos taisykles, kapitalas, įskaitant atvejį, kai holdingo bendrovei priklauso 100 % tarpinės bendrovės, kuriai visiškai priklauso jos grupės dukterinė bendrovė, padariusi Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimą, kapitalo, egzistuoja nuginčijama prezumpcija, kad ši patronuojančioji bendrovė iš tikrųjų daro lemiamą įtaką savo dukterinei bendrovei, o holdingo atveju – tiek tarpinės bendrovės, tiek dukterinės bendrovės elgesiui. Ši prezumpcija skirta užtikrinti pusiausvyrai tarp, viena vertus, tikslo nutraukti konkurencijos taisyklėms prieštaraujančius veiksmus ir užkirsti kelią jų pakartojimui ir, kita vertus, tam tikrų bendrųjų Sąjungos teisės principų, kaip antai nekaltumo prezumpcijos, bausmių individualizavimo ir teisinio saugumo principų bei teisės į gynybą, įskaitant procesinio lygiateisiškumo principą, reikalavimų. Būtent patronuojančioji bendrovė turi paneigti šią prezumpciją ir pateikti įrodymų, kad ji ir jos dukterinė bendrovė nesudarė atitinkamą pažeidimą padariusios vienos įmonės, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnį. Todėl patronuojančioji bendrovė privalo įrodyti, kad ji nedarė faktinės lemiamos įtakos savo dukterinei bendrovei ne tik veiklos, bet ir finansų srityje.

Vien aplinkybės, kad dukterinė bendrovė turėjo tam tikrą savarankiškumą ar kad patronuojančioji bendrovė tiesiogiai nedalyvavo darant šį pažeidimą ir neskatino jo daryti, nepakanka prezumpcijai paneigti ir įrodyti, jog patronuojančioji bendrovė ir jos dukterinė bendrovė nesudarė vienos įmonės, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnį.

Be to, aplinkybė, kad patronuojančioji bendrovė vaidino „paprastą“ techninių ir finansinių klausimų koordinatorės vaidmenį ar kad ji šioms bendrovėms teikė finansinę pagalbą ar paramą turtu, parodo, kad ji savo dukterinėms bendrovėms darė lemiamą įtaką.

(žr. 46–48, 50, 63–69 punktus)

3.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 51, 74, 84, 102 punktus)

4.        SESV 296 straipsnyje reikalaujami motyvai turi būti nurodyti atsižvelgiant į atitinkamo akto pobūdį ir iš jų aiškiai bei nedviprasmiškai turi būti matoma, kokiais argumentais vadovavosi aktą priėmusi institucija, kad suinteresuotieji asmenys galėtų suprasti jo priėmimo priežastis, o kompetentingas teismas – vykdyti teisminę kontrolę.

Individualių sprendimų atveju, be tikslo leisti atlikti teisminę kontrolę, pareiga motyvuoti tokį sprendimą siekiama suinteresuotajam asmeniui suteikti pakankamai informacijos, kuri leistų žinoti, ar sprendimas galbūt turi trūkumų, dėl kurių galima ginčyti jo teisėtumą.

Iš to darytina išvada, kad kai Komisija skiria bendrovei baudą už Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimą ir ją apskaičiuoja taikydama dauginimo koeficientą, kad būtų atsižvelgta į tai, jog ta pati bendrovė jau anksčiau dalyvavo darant konkurencijos taisyklių pažeidimą, ji kartu su sprendimu, kuriuo skiriama minėta bauda, turi pateikti motyvus, kurie Sąjungos teismams ir šiai bendrovei leistų suprasti, kaip ir kokiu mastu ji dalyvavo darant ankstesnį pažeidimą. Visų pirma, jei Komisija mano, kad minėta bendrovė buvo įmonės, kuri yra sprendimo dėl ankstesnio pažeidimo adresatė, dalis, Komisija šį teiginį turi teisiniu požiūriu pakankamai motyvuoti.

Ši sąlyga netenkinama, jei Komisija savo pranešime apie kaltinimus nurodė atsižvelgsianti į ankstesnius panašių pažeidimų konstatavimus ir tuo tikslu pateikė nuorodą į ankstesnius sprendimus, kurie ieškovei nebuvo skirti.

(žr. 71, 126, 127, 129–131 punktus)

5.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 82 punktą)

6.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 96–98 punktus)

7.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 102, 103 punktus)

8.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 105 punktą)

9.        Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje numatyta maksimali 10 % riba turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į bendrą visų bendrovių, sudarančių vieną ekonominį subjektą, veikiantį kaip įmonė, kaip ji suprantama pagal SESV 101 straipsnį, apyvartą.

(žr. 109 punktą)

10.      Konkurencijos teisės srityje pripažįstant bendrovės, taigi ir patronuojančiosios bendrovės, atsakomybę už konkurencijos taisyklių pažeidimą lemiamos reikšmės turi tai, kad bendrovė, priklausanti bendrovių grupei, kuriai inkriminuojamas toks pažeidimas, tiesiogiai dalyvavo darant tą pažeidimą, bent jau iki tol, kol jos veikla buvo perduota kitai grupės bendrovei, ir kad tuo metu, kai ji tiesiogiai dalyvavo darant pažeidimą, ją kontroliavo grupės patronuojančioji bendrovė. Kita vertus, neturi reikšmės tai, kad įmonių perėmimo atveju pažeidimą padariusi įmonė nustojo egzistuoti ekonominiu ir (arba) teisiniu požiūriu.

(žr. 111 punktą)

11.      Apie SESV 296 straipsniu reikalaujamus motyvus suinteresuotajam asmeniui iš esmės turi būti pranešama kartu su jo nenaudai priimtu sprendimu. Motyvavimo nebuvimo negali ištaisyti tai, kad suinteresuotasis asmuo sprendimo motyvus sužino vykstant procesui Sąjungos teismuose.

(žr. 128 punktą)

12.      Bendrojo Teismo išvadai, kad sprendime, kuriuo taikomos konkurencijos taisyklės, Komisija nepateikė pakankamai išsamių ir konkrečių įrodymų savo sprendimui pagrįsti, neturi įtakos tai, jog įmonė, kuri yra sprendimo adresatė, neginčijo tam tikrų Komisijos teiginių per šios institucijos vykdomą procedūrą, nes jokia Sąjungos teisės nuostata nereikalaujama, kad pranešimo apie kaltinimus adresatas ginčytų įvairias teisines ir faktines aplinkybes per administracinę procedūrą.

(žr. 136, 137 punktus)