Language of document : ECLI:EU:C:2013:239

Kohtuasi C‑202/11

Anton Las

versus

PSA Antwerp NV

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeidsrechtbank te Antwerpen)

Töötajate vaba liikumine – ELTL artikkel 45 – Äriühing, mis asub Belgia Kuningriigi hollandi keelepiirkonnas – Kohustus koostada töölepingud hollandi keeles – Piiriülest laadi tööleping – Piirang – Proportsionaalsuse puudumine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 16. aprill 2013

1.        Isikute vaba liikumine – Töötajad – Asutamislepingu sätted – Töötajate võimalus neile tugineda

(ELTL artikkel 45)

2.        Isikute vaba liikumine – Töötajad – Liikmesriigi alamüksuse õigusnormid, mis näevad ette kohustuse koostada piiriülest laadi töölepingud üksnes selle alamüksuse ametlikus keeles – Vastuvõetamatus – Üldisest huvist tulenev õigustus – Ametliku keele edendamine ja töötajate sotsiaalne kaitse – Selliste õigusnormide ebaproportsionaalsus

(ELTL artikkel 45)

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 18)

2.        ELTL artiklit 45 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi alamüksuse õigusnormid, mis näevad ette kõikidele tööandjatele, kelle tegevuskoht on selle alamüksuse territooriumil, kohustuse koostada piiriülest laadi töölepingud üksnes selle alamüksuse ametlikus keeles, kuna vastasel juhul tunnistab kohus need töölepingud omal algatusel tühiseks.

Selliseid õigusnorme ei saa käsitada proportsionaalsetena, kuna need lähevad kaugemale sellest, mis on tingimata vajalik, et saavutada õiguspärased eesmärgid nagu esiteks, edendada ja stimuleerida asjaomase liikmesriigi ametlikest keeltest ühe kasutamist, teiseks, tagada töötajate kaitse, võimaldades neil tutvuda sotsiaalkindlustusdokumentidega oma emakeeles ning saada tõhusat kaitset töötajate esindusorganitelt ja haldus- ning kohtuvõimudelt, kellel on palutud neid dokumente tunnustada, ning kolmandaks, tagada tööinspektsioonide kontrollide ja järelevalve tõhusus.

(vt punktid 24, 33 ja 34 ning resolutsioon)