Language of document : ECLI:EU:C:2013:239

Asia C‑202/11

Anton Las

vastaan

PSA Antwerp NV

(Arbeidsrechtbank te Antwerpenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Belgian kuningaskunnan hollannin kielialueelle sijoittautunut yhtiö – Velvollisuus laatia työsopimukset hollannin kielellä – Luonteeltaan rajat ylittävä työsopimus – Rajoitus – Suhteettomuus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.4.2013

1.        Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Työntekijät – Perustamissopimuksen määräykset – Työnantajien mahdollisuus vedota niihin

(SEUT 45 artikla)

2.        Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Työntekijät – Jäsenvaltion liittovaltiorakenteeseen kuuluvan yksikön lainsäädäntö, jonka mukaan luonteeltaan rajat ylittävät työsopimukset on laadittava tämän yksikön virallisella kielellä – Ei voida hyväksyä – Perusteleminen yleistä etua koskevilla syillä – Virallisen kielen edistäminen ja työntekijöiden sosiaalinen suojelu – Kyseisen lainsäädännön suhteettomuus

(SEUT 45 artikla)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 18 kohta)

2.        SEUT 45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion liittovaltiorakenteeseen kuuluvan yksikön lainsäädännölle, jonka mukaan jokaisen työnantajan, jolla on toimipaikka kyseisen yksikön alueella, on laadittava luonteeltaan rajat ylittävät työsopimukset yksinomaan kyseisen liittovaltiorakenteeseen kuuluvan yksikön virallisella kielellä uhalla, että muutoin tuomioistuin viran puolesta toteaa sopimukset pätemättömiksi.

Tällaista lainsäädäntöä ei voida pitää oikeasuhteisena, koska sillä ylitetään se, mikä on ehdottomasti tarpeen hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten sen, että edistetään ja kannustetaan asianomaisen jäsenvaltion virallisista kielistä yhden käyttöä, toiseksi sen, että taataan työntekijöiden suojelu siten, että he voivat saada tietoonsa työsuhteeseen liittyvät asiakirjat omalla kielellään ja saada tehokasta suojaa niiltä työntekijöitä edustavilta elimiltä, hallintoviranomaisilta ja oikeusviranomaisilta, joiden on perehdyttävä näihin asiakirjoihin, ja lopuksi sen, että taataan työsuojelutarkastusten ja -valvonnan tehokkuus.

(ks. 24, 33 ja 34 kohta sekä tuomiolauselma)