Language of document : ECLI:EU:C:2013:239

Vec C‑202/11

Anton Las

proti

PSA Antwerp NV

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Arbeidsrechtbank te Antwerpen)

„Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva – Povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy v holandčine – Pracovná zmluva s cezhraničným prvkom – Obmedzenie – Neexistencia proporcionality“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. apríla 2013

1.        Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Ustanovenia Zmluvy – Možnosť zamestnávateľov odvolávať sa na tieto ustanovenia

(Článok 45 ZFEÚ)

2.        Voľný pohyb osôb – Pracovníci – Právna úprava federálneho samosprávneho celku určitého členského štátu, ktorá ukladá povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v úradnom jazyku tohto federálneho samosprávneho celku – Neprípustnosť – Odôvodnenie dôvodmi verejného záujmu – Podpora úradného jazyka a sociálna ochrana pracovníkov – Neprimeranosť tejto právnej úpravy

(Článok 45 ZFEÚ)

1.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 18)

2.        Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave federálneho samosprávneho celku určitého členského štátu, ktorá každému zamestnávateľovi s prevádzkovým sídlom na území tohto samosprávneho celku ukladá povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v úradnom jazyku tohto federálneho samosprávneho celku pod hrozbou neplatnosti týchto zmlúv, o ktorej rozhodne súd aj bez návrhu.

Takú právnu úpravu totiž nemožno považovať za primeranú, keďže ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie legitímnych cieľov, akým je v prvom rade cieľ podporovať a stimulovať používanie jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu, ďalej cieľ zabezpečiť ochranu pracovníkov tým, že im umožní oboznámiť sa s dokumentmi sociálneho zabezpečenia v ich vlastnom jazyku, ako aj využívať účinnú ochranu zo strany organizácií zastupujúcich pracovníkov a správnych a súdnych orgánov rozhodujúcich o týchto dokumentoch, a napokon cieľ zabezpečiť účinnosť kontrol a dohľadu zo strany inšpekcie práce.

(pozri body 24, 33, 34 a výrok)