Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

3. december 2013

Sag F-36/13

CT

mod

Forvaltningsorganet for »Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur« (EACEA)

»Personalesag – midlertidigt ansat – kontrakt på ubestemt tid – opsigelse – krænkelse at embedets værdighed – brud på tillidsforholdet«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, hvorunder CT bl.a. har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af Forvaltningsorganet for »Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur« (EACEA) den 24. juli 2012 om at opsige sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat og om erstatning for det lidte tab.

Udfald:      Forvaltningsorganet for »Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur« frifindes. CT bærer sine egne omkostninger og betaler de af Forvaltningsorganet for »Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur« afholdte omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – midlertidigt ansatte – opsigelse af en kontrakt på ubestemt tid – begrundelse vedrørende brud på tillidsforholdet – domstolsprøvelse – grænser

(Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 47)

2.      Tjenestemænd – rettigheder og forpligtelser – loyalitetspligt – begreb – rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 12; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 11)

3.      Tjenestemænd – midlertidigt ansatte – opsigelse af en tidsubegrænset kontrakt – administrationens skønsbeføjelse – forpligtelse til at iværksætte disciplinær forfølgning – foreligger ikke

[Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 47, litra c), og art. 49-50a]

1.      Førtidig opsigelse af en kontrakt som midlertidig ansat kan være baseret på den pågældende ansattes adfærd, som medfører et brud på tillidsforholdet mellem denne og ansættelsesmyndigheden. Unionens retsinstansers kontrol med lovligheden af en afgørelse om opsigelse er begrænset til en efterprøvelse af, at der ikke foreligger en åbenbar fejl eller magtfordrejning.

(jf. præmis 43)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 12. december 2000, sag T-223/99, Dejaiffe mod KHIM, præmis 50-53

Den Europæiske Unions Ret: 7. november 2011, sag T-283/08 P, Longinidis mod Cedefop, præmis 83 og 84

2.      Vedtægtens artikel 12 er et af de særlige udtryk for loyalitetsforpligtelsen, som pålægger en tjenestemand ikke alene at afholde sig fra enhver form for adfærd, der kan opfattes som et angreb på den værdighed, som stillingen kræver, og den respekt, som tilkommer institutionen og dens autoriteter, men ligeledes at udvise en adfærd, som er hævet over enhver mistanke, således at tillidsforholdet mellem institutionen og tjenestemanden stedse opretholdes.

Tjenestemandens forpligtelse til at iagttage den værdighed, som hans stilling kræver, gælder ikke blot på det tidspunkt, hvor han udfører denne eller hin særlige opgave, men er stedse pålagt ham.

(jf. præmis 47 og 48)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 19. maj 1999, forenede sager T-34/96 og T-163/96, Connolly mod Kommissionen, præmis 130 og den deri nævnte retspraksis

Personaleretten: 8. november 2007, sag F-40/05, Andreasen mod Kommissionen, præmis 233 og den deri nævnte retspraksis; 11. september 2013, sag F-126/11, de Brito Sequeira Carvalho mod Kommissionen, præmis 91

3.      Selv om den midlertidigt ansatte eventuelt har begået en fejl, der kan begrunde en opsigelse af disciplinære grunde, har ansættelsesmyndigheden ikke pligt til at indlede en disciplinærsag mod den pågældende frem for at anvende den mulighed for ensidigt at opsige kontrakten, der er fastsat i artikel 47, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte. Valget om at opsige en midlertidig ansats kontrakt i medfør af artikel 47, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte frem for i medfør af artikel 49-50a i nævnte ansættelsesvilkår vedrørende disciplinær forfølgning henhører under administrationens vide skønsbeføjelse.

(jf. præmis 54)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: Dejaiffe mod KHIM, præmis 38

Den Europæiske Unions Ret: Longinidis mod Cedefop, præmis 100 og den deri nævnte retspraksis