Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

3. detsember 2013

Kohtuasi F‑36/13

CT

versus

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Tähtajatu tööleping – Ülesütlemine – Ametikoha väärikuse kahjustamine – Usaldussuhte katkemine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega CT palub eelkõige tühistada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) 24. juuli 2012. aasta otsus tema ajutise teenistuja tähtajatu töölepingu ülesütlemise kohta ning mõista tekitatud kahju eest välja hüvitis.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta CT kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Tähtajatu lepingu ülesütlemine –Usaldussuhte katkemisest tulenev põhjendus – Kohtulik kontroll – Piirid

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 47)

2.      Ametnikud – Õigused ja kohustused – Lojaalsuskohustus – Mõiste – Ulatus

(Personalieeskirjad, artikkel 12; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 11)

3.      Ametnikud – Ajutised teenistujad – Tähtajatu lepingu ülesütlemine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Kohustus algatada distsiplinaarmenetlus – Puudumine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 47 punkt c ja artiklid 49–50a)

1.      Ajutise teenistuja lepingu ennetähtaegne ülesütlemine võib põhineda asjaomase ametniku käitumisel, mis tõi kaasa tema ja teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse vahelise usaldussuhte katkemise. Liidu kohtu kontroll ülesütlemise otsuse õiguspärasuse üle piirdub ilmse hindamisvea või võimu kuritarvitamise puudumise kontrollimisega.

(vt punkt 43)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 12. detsember 2000, kohtuasi T‑223/99: Dejaiffe vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punktid 50–53).

Euroopa Liidu Üldkohus: 7. november 2011, kohtuasi T‑283/08 P: Longinidis vs. Cedefop (punktid 83 ja 84).

2.      Personalieeskirjade artikkel 12 sisaldab konkreetset lojaalsuskohustuse väljendust, mis eeldab, et ametnik mitte ainult ei hoidu ametiväärikust ning institutsiooni ja selle asutuste lugupeetavust riivavast käitumisest, vaid näitab üles ka sellist igasuguseid kahtlusi välistavat käitumist, et alati säilib tema ja institutsiooni vaheline usaldussuhe.

Ametnik ei pea oma ametikoha väärikust hoidma üksnes sellel konkreetsel hetkel, mil ta ühte või teist ametikohustust täidab, vaid ta peab seda tegema igas olukorras.

(vt punktid 47 ja 48)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 19. mai 1999, liidetud kohtuasjad T‑34/96 ja T‑163/96: Connolly vs. komisjon (punkt 130 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. november 2007, kohtuasi F‑40/05: Andreasen vs. komisjon (punkt 233 ja seal viidatud kohtupraktika); 11. september 2013, kohtuasi F‑126/11: de Brito Sequeira Carvalho vs. komisjon (punkt 91).

3.      Isegi kui on tegemist eksimusega, mis võib õigustada ajutise teenistuja distsiplinaarpõhjustel teenistusest vabastamist, ei ole teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus mingil juhul kohustatud algatama asjaomase isiku vastu distsiplinaarmenetlust, selle asemel et kasutada muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punktis c sätestatud lepingu ühepoolset ülesütlemise võimalust. Ajutise teenistuja lepingu ülesütlemine pigem muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c kui distsiplinaarmenetlust käsitlevaid artikleid 49–50a kohaldades on valik, mis on hõlmatud administratsiooni ulatusliku kaalutlusõigusega.

(vt punkt 54)

Viited:

Esimese Astme Kohus: eespool viidatud kohtuasi Dejaiffe vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 38).

Euroopa Liidu Üldkohus: eespool viidatud kohtuasi Longinidis vs. Cedefop (punkt 100 ja seal viidatud kohtupraktika).