Language of document : ECLI:EU:F:2013:190

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 3 d.

Byla F‑36/13

CT

prieš

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą (EACEA)

„Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Neterminuota sutartis – Nutraukimas – Žala užimamo posto prestižui – Nutrūkęs pasitikėjimo ryšys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo CT prašo panaikinti 2012 m. liepos 24 d. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) sprendimą dėl jo, kaip laikinojo tarnautojo, neterminuotos sutarties nutraukimo ir atlyginti patirtą žalą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. CT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Neterminuotos sutarties nutraukimas – Pateisinimas, susijęs su nutrūkusiu pasitikėjimo ryšiu – Teisminė kontrolė – Ribos

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Teisės ir pareigos – Lojalumo pareiga – Sąvoka – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 12 straipsnis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Neterminuotos sutarties nutraukimas – Administracijos diskrecija – Pareiga pradėti drausminę procedūrą – Nebuvimas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio c punktas ir 49–50a straipsniai)

1.      Pirma laiko nutraukta laikinojo tarnautojo sutartis gali būti grindžiama atitinkamo tarnautojo veiksmais, dėl kurių nutrūko jo ir sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos pasitikėjimo ryšys. Sąjungos teismo vykdoma sprendimo nutraukti sutartį teisėtumo kontrolė turi apsiriboti patikrinimu, ar nėra akivaizdžios vertinimo klaidos arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.

(žr. 43 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Dejaiffe prieš VRDT, T‑223/99, 50–53 punktai.

Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. lapkričio 7 d. Sprendimo Longinidis prieš Cedefop, T‑283/08 P, 83 ir 84 punktai.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 12 straipsnyje konkrečiai įtvirtinta lojalumo pareiga, pagal kurią reikalaujama, kad pareigūnas turi ne tik susilaikyti nuo užimamo posto prestižui kenkiančių veiksmų ir negarbingo elgesio institucijos bei jos tarnybų atžvilgiu, bet ir elgtis nepriekaištingai, kad visuomet būtų išsaugoti jo ir institucijos tarpusavio pasitikėjimo ryšiai.

Pareigūnas turi gerbti savo užimamo posto prestižą ne tik kai atlieka konkrečią užduotį, bet ir kitomis aplinkybėmis.

(žr. 47 ir 48 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. gegužės 19 d. Sprendimo Connolly prieš Komisiją, T‑34/96 ir T‑163/96, 130 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. lapkričio 8 d. Sprendimo Andreasen prieš Komisiją, F‑40/05, 233 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2013 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo de Brito Sequeira Carvalho prieš Komisiją, F‑126/11, 91 punktas.

3.      Net ir tuo atveju, kai buvo padaryta klaida, kuri būtų pakankamas pateisinimas atleisti laikinąjį tarnautoją dėl drausminių priežasčių, sudaryti tarnybos sutartis įgaliota tarnyba neprivalo pradėti drausminės procedūros suinteresuotojo asmens atžvilgiu, užuot pasinaudojusi galimybe vienašališkai nutraukti sutartį pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio c punktą. Administracija turi didelę diskreciją pasirinkti nutraukti laikinojo tarnautojo sutartį pagal Kitų tarnautojų įdarbino sąlygų 47 straipsnio c punktą, o ne pagal minėtų sąlygų 49–50a straipsnius, susijusius su drausmine procedūra.

(žr. 54 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Dejaiffe prieš VRDT 38 punktas.

Bendrojo Teismo praktika: minėto Sprendimo Longinidis prieš Cedefop 100 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.