Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Anden Afdeling)

21. november 2013

Sag F-122/12

Bruno Arguelles Arias

mod

Rådet for Den Europæiske Union

»Personalesag – kontraktansat – kontrakt på ubestemt tid – opsigelse – stilling, der kræver en sikkerhedsgodkendelse – godkendelse nægtet af den nationale sikkerhedsmyndighed – afgørelse ændret af klageorganet – den nationale sikkerhedsmyndigheds og klageorganets konklusioner ikke bindende for ansættelsesmyndigheden«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Bruno Arguelles Arias i det væsentlige har nedlagt påstand om annulation af den afgørelse, som Rådet for Den Europæiske Unions ansættelsesmyndighed traf den 12. januar 2012, og som blev meddelt den 16. januar 2012, om at opsige hans kontrakt som kontraktansat med virkning fra den 31. maj 2012 samt påstand om erstatning for den påståede lidte økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren foreløbigt har vurderet til henholdsvis 160 181,85 EUR og 25 000 EUR.

Udfald:      Rådet for Den Europæiske Union frifindes. Bruno Arguelles Arias bærer sine egne omkostninger og betaler de af Rådet afholdte omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – søgsmål rettet mod afgørelsen om afvisning af klagen – formaliteten

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – stilling, som kræver en EU-personelsikkerhedsgodkendelse – proceduren for EU-personelsikkerhedsgodkendelse – sikkerhedsundersøgelse gennemført af de nationale myndigheder – bindende karakter af den nationale sikkerhedsmyndigheds og klageorganets konklusioner – foreligger ikke

(Rådets afgørelse 2011/292, art. 15, stk. 2, bilag I, tillæg A)

3.      Tjenestemænd – stilling, som kræver en EU-personelsikkerhedsgodkendelse – proceduren for EU-personelsikkerhedsgodkendelse – kriterier for adgang til EU’s klassificerede informationer

(Rådets afgørelse 2011/292, bilag I)

4.      EU-retten – principper – ret til forsvar – overholdelse i forbindelse med administrative procedurer – rækkevidde

1.      Når afgørelsen om afvisning af klagen indeholder en fornyet vurdering af sagsøgerens forhold på grundlag af nye faktiske eller retlige omstændigheder, eller når den ændrer eller supplerer den oprindelige afgørelse, udgør afvisningen af klagen en retsakt, der er underlagt domstolskontrol, og retsinstansen tager hensyn til den ved vurderingen af lovligheden af den anfægtede retsakt eller anser den ligefrem for en retsakt, der går adressaten imod, og som erstatter den anfægtede retsakt.

(jf. præmis 38)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: 21. september 2011, sag T-325/09 P, Adjemian m.fl. mod Kommissionen, præmis 32

2.      Rådets generalsekretær er generalsekretariatets sikkerhedsmyndighed og den eneste, der kan træffe beslutning om at tildele eller afslå en EU-personelsikkerhedsgodkendelse til generalsekretariatets medarbejdere.

I denne forbindelse er de nationale sikkerhedsmyndigheder eller andre kompetente nationale myndigheder ansvarlige for at sikre, at der gennemføres sikkerhedsundersøgelser af egne statsborgere, idet de nævnte myndigheder i forhold til Rådets generalsekretær har lettere ved at tilgå oplysninger i de forskellige medlemsstater.

Generalsekretariatets ansættelsesmyndighed eller den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten hvad angår andre ansatte, er imidlertid ikke bundet af resultatet af den sikkerhedsundersøgelse, som de nationale myndigheder har gennemført, eller af klageorganets konklusioner, og myndigheden har ikke pligt til at tildele en EU-personelsikkerhedsgodkendelse og har altid mulighed for ikke at tildele en sikkerhedsgodkendelse, selv om resultatet ikke var negativt for den pågældende.

(jf. præmis 53-59)

3.      Procedurerne for personelsikkerhedsgodkendelse udformes, så det kan afgøres, om en person under hensyn til vedkommendes loyalitet, troværdighed og pålidelighed kan autoriseres til at få adgang til EU’s klassificerede informationer. Den liste over kriterier for sikkerhedsundersøgelse, der fremgår af afsnit III, punkt 8, i bilag I til Rådets afgørelse 2011/292 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU’s klassificerede informationer, er ikke udtømmende. Ud over de kriterier, der fremgår af det nævnte punkt 8, litra a)-k), kan der endvidere tages hensyn til de kriterier, der fremgår af henholdsvis punkt 9 og 10, nemlig den berørte persons økonomiske og medicinske baggrund og en ægtefælles eller samlevers eller et nært familiemedlems karakter, adfærd eller situation.

(jf. præmis 68)

4.      Retten til forsvar i enhver procedure, som indledes over for en person, og som kan udmunde i en akt, der indeholder et klagepunkt mod denne, er et grundlæggende EU-retligt princip, der skal sikres overholdt, selv om der ikke er fastsat nogen bestemmelser vedrørende den pågældende procedure. Dette princip, som opfylder kravene til god forvaltningsskik, indebærer, at den pågældende person skal være i stand til effektivt at fremkomme med sit synspunkt vedrørende forhold, som kan foreholdes ham i en kommende retsakt.

Hvad angår en afgørelse om at opsige en kontraktansats tidsubegrænsede kontrakt gælder, at selv om administrationen ikke organiserer et møde mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende ansatte udelukkende med det formål at indhente sidstnævntes bemærkninger vedrørende den påtænkte opsigelse af hans kontrakt inden vedtagelsen af en sådan afgørelse, kan de omstændigheder, der ligger til grund for vedtagelsen og meddelelsen af den nævnte afgørelse, samt den procedure, som administrationen følger med henblik på at besvare klagen, i forbindelse med den undersøgelse, hvorved ansættelsesmyndigheden undergiver den anfægtede afgørelse en fornyet behandling i lyset af de nye retlige og faktiske omstændigheder, gøre det muligt for den pågældende ansatte effektivt at fremkomme med sit synspunkt vedrørende de forhold, som han foreholdes.

(jf. præmis 91 og 99)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 8. marts 2005, sag T-277/03, Vlachaki mod Kommissionen, præmis 64