Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

21. studenoga 2013.

Predmet F‑122/12

Bruno Arguelles Arias

protiv

Vijeća Europske unije

„Javna služba – Član ugovornog osoblja – Ugovor na neodređeno vrijeme – Otkaz – Radno mjesto za koje je potrebno uvjerenje o sigurnosnoj provjeri osobe – Uvjerenje koje je odbilo nacionalno sigurnosno tijelo – Odluka koju je preinačilo žalbeno tijelo – Zaključci nacionalnog sigurnosnog tijela i žalbenog tijela koji ne obvezuju AHCC“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivoga na Ugovor o EZAE‑u na temelju svojeg članka 106.a, kojom B. Arguelles Arias u bitnome zahtijeva poništenje odluke tijela nadležnoga za sklapanje ugovora o radu (fr.: autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, u daljnjem tekstu: AHCC) Vijeća Europske unije od 12. siječnja 2012., o kojoj je bio obaviješten 16. siječnja 2012., a kojom je otkazan njegov ugovor člana ugovornog osoblja s učinkom od 31. svibnja 2012., kao i naknadu navodno pretrpljene imovinske i neimovinske štete privremeno procijenjene na iznose od 160.181,85 i 25.000 eura.

Odluka:      Tužba se odbija. B. Arguelles Arias snosit će uz vlastite i troškove Vijeća Europske unije.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Tužba protiv odluke o odbijanju žalbe – Dopuštenost

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90. i 91.)

2.      Dužnosnici – Radno mjesto za koje je potrebno uvjerenje EU‑a o sigurnosnoj provjeri osobe – Postupak sigurnosne provjere osoblja Unije – Sigurnosna istraga koju vode nacionalna tijela – Obvezujući karakter zaključaka nacionalnog sigurnosnog tijela i žalbenog tijela – Nepostojanje

(Odluka Vijeća 2011/292, čl. 15. st. 2., Prilog I., dodatak A)

3.      Dužnosnici – Radno mjesto za koje je potrebno uvjerenje EU‑a o sigurnosnoj provjeri osobe – Postupak sigurnosne provjere osoblja Unije – Kriteriji za pristup klasificiranim podacima Unije

(Odluka Vijeća 2011/292, Prilog I.)

4.      Pravo Europske unije – Načela – Pravo na obranu – Poštovanje u okviru administrativnih postupaka – Opseg

1.      Kad je odlukom kojom je žalba odbijena preispitan položaj žalitelja u odnosu na nove činjenične i pravne okolnosti ili kad se tom odlukom izmjenjuje ili dopunjuje prvotna odluka, odluka kojom je žalba odbijena predstavlja akt koji podliježe nadzoru suca, koji ga uzima u obzir prilikom ocjene zakonitosti pobijanog akta, pa čak ga smatra i aktom kojim je osoba oštećena, a koji zamjenjuje prvotnu odluku.

(t. 38.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: 21. rujna 2011., Adjemian i dr./Komisija, T‑325/09 P, t. 32.

2.      Glavni tajnik Vijeća je sigurnosno tijelo glavnog tajništva i jedina osoba ovlaštena za odlučivanje o izdavanju ili odbijanju uvjerenja EU‑a o sigurnosnoj provjeri osobe članovima osoblja glavnog tajništva.

U tom su smislu nacionalna sigurnosna tijela ili druga nadležna nacionalna tijela odgovorna za osiguravanje provedbe sigurnosnih istraga svojih državljana s obzirom na to da se navedena tijela nalaze u boljem položaju od glavnog tajništva Vijeća što se tiče prikupljanja informacija u različitim državama članicama.

Naime, ni tijelo za imenovanja ni tijelo nadležno za sklapanje ugovora o radu glavnog tajništva – kada je riječ o službenicima – ne obvezuju zaključci sigurnosne istrage koju su vodila nacionalna tijela, pa čak ni zaključci žalbenog tijela, i ta tijela nisu dužna odobriti uvjerenje EU‑a o sigurnosnoj provjeri osobe čak i kada je rezultat istrage za pojedinca povoljan te zadržavaju pravo odbiti izdavanje odobrenja tom pojedincu.

(t. 53. do 59.)

3.      Svrha postupka sigurnosne provjere jest utvrditi treba li neku osobu, uzimajući u obzir njezinu lojalnost, vjerodostojnost i pouzdanost, ovlastiti za pristup klasificiranim podacima Unije. Popis kriterija istrage, koji se nalazi u Prilogu I. glavi III. točki 8. Odluke Vijeća 2011/292, o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije nije taksativan. Usto, uz kriterije iz točke 8. podtočaka (a) do (k) mogu se u obzir uzeti i dodatni kriteriji iz točaka 9. i 10., u koje spadaju financijska i medicinska povijest dotične osobe te osobnost, ponašanje i položaj njegove supruge ili njezina supruga, sustanara ili člana bliže obitelji.

(t. 68.)

4.      Poštovanje prava na obranu u svakom postupku pokrenutom protiv neke osobe koji može rezultirati donošenjem odluke koja ima negativan učinak na prava te osobe predstavlja temeljno načelo prava Unije koje mora biti zajamčeno, pa čak i onda kada ne postoje nikakva pravna pravila koja se odnose na predmetni postupak. To načelo, koje odgovara zahtjevima dobre uprave, nalaže da se osobi o kojoj je riječ omogući da učinkovito iznese svoje stajalište u odnosu na elemente koji u aktu koji će se donijeti mogu biti uzeti u obzir na njezinu štetu.

Kada je riječ o odluci o otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme člana ugovornog osoblja, čak i ako administracija ne organizira sastanak između tijela nadležnoga za sklapanje ugovora o radu i dotičnog službenika čiji bi isključiv cilj bilo to da potonji iznese svoja očitovanja u odnosu na predviđen otkaz svojeg ugovora i prije donošenja takve odluke, okolnosti donošenja i dostave navedene odluke, kao i postupak koji je provela administracija kako bi odgovorila na žalbu, prilikom čijeg je ispitivanja tijelo nadležno za sklapanje ugovora o radu preispitalo osporavanu odluku u odnosu na nova pravna i činjenična pitanja, mogu dotičnom službeniku omogućiti da učinkovito iznese svoje stajalište u odnosu na elemente koji su bili uzeti u obzir na njegovu štetu.

(t. 91. i 99.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 8. ožujka 2005., Vlachaki/Komisija, T‑277/03, t. 64.