Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 21. novembra 2013

Vec F‑122/12

Bruno Arguelles Arias

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Zmluva na dobu neurčitú – Výpoveď – Obsadené miesto vyžadujúce si osvedčenie o bezpečnostnej previerke – Osvedčenie, ktoré zamietol národný bezpečnostný orgán – Rozhodnutie zmenené odvolacím orgánom – Závery národného bezpečnostného orgánu a odvolacieho orgánu, ktorými nie je viazaný OOUPZ“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou B. Arguelles Arias v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len „OOUPZ“) Rady Európskej únie z 12. januára 2012, ktoré bolo oznámené 16. januára 2012, o ukončení jeho pracovnej zmluvy zmluvného zamestnanca s účinnosťou od 31. mája 2012, ako aj náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú údajne utrpel a ktorá sa odhaduje predbežne na 160 181,85 eura a na 25 000 eur

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. B. Arguelles Arias znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Pracovné miesto vyžadujúce si previerku personálnej bezpečnosti Únie – Postup na vykonanie previerky personálnej bezpečnosti Únie – Bezpečnostná previerka vykonaná vnútroštátnymi orgánmi – Záväzný charakter záverov národného bezpečnostného orgánu a odvolacieho orgánu – Neexistencia

(Rozhodnutie Rady 2011/292, článok 15 ods. 2, príloha I, dodatok A)

3.      Úradníci – Pracovné miesto vyžadujúce si previerku personálnej bezpečnosti Únie – Postup na vykonanie previerky personálnej bezpečnosti Únie – Kritériá na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ

(Rozhodnutie Rady 2011/292, príloha I)

4.      Právo Európskej únie – Zásady – Právo na obranu – Dodržiavanie v rámci správnych postupov – Rozsah

1.      Pokiaľ rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti obsahuje opakovaný prieskum situácie žalobcu podľa nových právnych a skutkových okolností alebo ak mení alebo dopĺňa pôvodné rozhodnutie, zamietnutie sťažnosti predstavuje akt podliehajúci preskúmaniu súdom, ktorý naň prihliada pri posúdení zákonnosti napadnutého aktu, alebo ho dokonca považuje za akt spôsobujúci ujmu nahrádzajúci pôvodný akt.

(pozri bod 38)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 21. septembra 2011, Adjemian a i./Komisia, T‑325/09 P, bod 32

2.      Generálny tajomník Rady je bezpečnostným orgánom Generálneho sekretariátu a ako jediný je oprávnený rozhodnúť o udelení alebo zamietnutí previerky personálnej bezpečnosti Únie pre personál Generálneho sekretariátu.

V tejto súvislosti sú národné bezpečnostné orgány alebo iné príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za zabezpečenie vykonávania bezpečnostných previerok svojich štátnych príslušníkov, keďže tieto orgány sú povolanejšie ako generálny tajomník Rady, pokiaľ ide o prístup k informáciám v rôznych členských štátoch.

Pokiaľ ide o zamestnancov, menovací orgán alebo orgán oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy generálneho sekretariátu však nie je viazaný závermi bezpečnostnej previerky vykonanej vnútroštátnymi orgánmi, ani závermi odvolacieho orgánu, a aj v prípade, keď je výsledok pre dotknutú osobu priaznivý, nie je povinný mu udeliť previerku personálnej bezpečnosti a má možnosť mu ju zamietnuť.

(pozri body 53 až 59)

3.      Postupmi na vykonanie previerky personálnej bezpečnosti sa má určiť, či osoba pri zohľadnení jej lojality, dôveryhodnosti a spoľahlivosti môže byť oprávnená na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ. Zoznam kritérií, na ktoré je potrebné pri previerke prihliadnuť, uvedený v prílohe I časti III bode 8 rozhodnutia 2011/292 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ nie je taxatívny. Ku kritériám, ktoré je možné zobrať tiež do úvahy, sa okrem kritérií vymenovaných v bode 8 písm. a) až k) pridávajú v bodoch 9 finančná situácia a zdravotný stav dotknutej osoby a v bode 10 charakter, konanie a okolnosti manžela/manželky, druha/družky alebo blízkeho rodinného príslušníka.

(pozri bod 68)

4.      Dodržiavanie práva na obranu je vo všetkých konaniach začatých proti osobe, ktoré môžu vyústiť do aktu spôsobujúceho ujmu uvedenej osobe, je základnou zásadou práva Únie, ktorá musí byť zaručená dokonca aj vtedy, keď neexistujú žiadne pravidlá upravujúce predmetné konanie. Uvedená zásada, ktorá zodpovedá požiadavkám na riadnu správu vecí verejných, vyžaduje, aby dotknutá osoba mohla účinne vyjadriť svoje stanovisko ku skutočnostiam, ktoré jej môžu byť vytýkané v akte, ktorý má byť prijatý.

Pokiaľ ide o rozhodnutie o skončení zmluvy na dobu neurčitú zmluvného zamestnanca, aj keď administratíva nezorganizovala stretnutie medzi orgánom oprávneným uzatvárať pracovné zmluvy a dotknutým zamestnancom, ktoré je zamerané výlučne na to, aby sa žalobca vyjadril k plánovanej výpovedi jeho zmluvy a pred prijatím sporného rozhodnutia, okolnosti, za ktorých bolo prijaté a oznámené uvedené rozhodnutie ako aj konanie, ktoré viedla administratíva na základe sťažnosti, pri preskúmaní ktorej orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy znovu preskúmal na základe nových právnych a skutkových okolností sporné rozhodnutie, umožnili žalobcovi účelne sa vyjadriť ku skutočnostiam, ktoré boli namierené proti nemu.

(pozri body 91 a 99)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 8. marca 2005, Vlachaki/Komisia, T‑277/03, bod 64