Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 21. novembra 2013

Zadeva F‑122/12

Bruno Arguelles Arias

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenec – Pogodba za nedoločen čas – Odpoved – Zasedeno delovno mesto, za katero je potrebno varnostno dovoljenje – Zavrnitev dovoljenja s strani nacionalnega varnostnega organa – Sprememba odločbe s strani pritožbenega organa – Ugotovitve nacionalnega varnostnega organa in pritožbenega organa, ki ne zavezujejo OPSP“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero B. Arguelles Arias v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (v nadaljevanju: OPSP), Sveta Evropske unije z dne 12. januarja 2012, o kateri je bil obveščen 16. januarja 2012, o odpovedi njegove pogodbe pogodbenega uslužbenca z učinkom od 31. maja 2012 ter plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je domnevno utrpel, začasno ocenjeno na 160.181,85 EUR oziroma 25.000 EUR.

Odločitev:      Tožba se zavrne. B. Arguelles Arias nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Sveta Evropske unije.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Pritožba zoper odločbo o zavrnitvi ugovora – Dopustnost

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Delovno mesto, za katero je potrebno varnostno dovoljenje za osebje Unije – Varnostna preiskava, ki jo opravijo nacionalni organi – Zavezujoča narava ugotovitev nacionalnega varnostnega organa in pritožbenega organa – Neobstoj

(Sklep Sveta 2011/292, člen 15(2), Priloga I, dodatek A)

3.      Uradniki – Delovno mesto, za katero je potrebno varnostno dovoljenje za osebje Unije – Postopek varnostnega preverjanja osebja Unije – Merila za dostop do zaupnih informacij Unije

(Sklep Sveta 2011/292, Priloga I)

4.      Pravo Evropske unije – Načela – Pravica do obrambe – Spoštovanje v okviru upravnih postopkov – Obseg

1.      Če odločba o zavrnitvi pritožbe vsebuje ponovno preučitev položaja tožeče stranke na novi pravni podlagi ali ob upoštevanju novih dejstev ali če spreminja ali dopolnjuje prvotno odločbo, je zavrnitev pritožbe akt, ki je podvržen sodnemu nadzoru, sodišče pa ga upošteva pri presoji zakonitosti izpodbijanega akta ali pa ga upošteva celo kot akt, ki posega v položaj, ki izpodbijani akt nadomešča.

(Glej točko 38)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: 21. september 2011, Adjemian in drugi/Komisija, T‑325/09 P, točka 32.

2.      Generalni sekretar Sveta je varnostni organ generalnega sekretariata in je edini pooblaščen za odločanje o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov Unije osebju generalnega sekretariata.

Glede tega so nacionalni varnostni organi ali drugi pristojni nacionalni organi odgovorni za varnostne preiskave svojih državljanov, ker so v boljšem položaju kot generalni sekretar Sveta, da dostopajo do podatkov v različnih državah članicah.

Vendar organa, pristojnega za imenovanja, ali organa, pristojnega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, glede uslužbencev generalnega sekretariata ne zavezujejo niti ugotovitve varnostne preiskave, ki jo opravijo nacionalni organi, niti ugotovitve pritožbenega organa, ta organ pa, tudi če je rezultat za zadevno osebo ugoden, tej ni zavezan izdati dovoljenje za dostop do tajnih podatkov Unije in ohrani možnost, da to zavrne.

(Glej točke od 53 do 59.)

3.      Namen postopka varnostnega preverjanja je ugotoviti, ali je posameznik dovolj lojalen, vreden zaupanja in zanesljiv, da ga je mogoče pooblastiti za dostop do tajnih podatkov Unije. Seznam meril, ki se upoštevajo med preiskavo, naveden v Prilogi I, naslov III, točka 8, k Sklepu Sveta z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov (EU 2011/292), ni izčrpen. Poleg tega je treba merilom, naštetim v navedeni točki 8, od (a) do (k), kot merila, ki se prav tako lahko upoštevajo, dodati še merila iz točk 9 in 10, in sicer finančno in zdravstveno stanje posameznika ter osebnostne lastnosti, vedenje in okoliščine v zvezi z zakonskim partnerjem, zunajzakonskim partnerjem ali ožjim družinskim članom.

(Glej točko 68.)

4.      Spoštovanje pravice do obrambe je v vsakem postopku, ki se uvede zoper neko osebo in ki lahko pripelje do akta, ki posega v njen položaj, temeljno načelo prava Unije in mora biti zagotovljeno, tudi če ni nobenih pravil, ki urejajo zadevni postopek. Po tem načelu, ki ustreza zahtevam dobrega upravljanja, mora biti zadevni osebi dana možnost, da učinkovito predstavi svoje stališče o informacijah, ki se lahko proti njej uporabijo pri sprejetju akta.

Glede odločbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi pogodbenega uslužbenca za nedoločen čas so okoliščine sprejetja in vročitve navedene odločbe ter postopek, ki ga je uprava uporabila za odgovor na pritožbo, ob preučitvi katere je organ, pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, znova preučil sporno odločbo z vidika novih pravnih in dejanskih elementov, tudi če Svet ni organiziral sestanka organa, pristojnega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, in zadevnega uslužbenca, ki bi bil namenjen izključno zbiranju pripomb te stranke k načrtovani odpovedi njene pogodbe in bi potekal pred sprejetjem sporne odločbe, zadevnemu uslužbencu omogočile, da je učinkovito predstavila svoje stališče v zvezi z obremenilnimi dokazi.

(Glej točki 91 in 99.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 8. marec 2005, Vlachaki/Komisija, T‑277/03, točka 64.